МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ У КОГНІТИВНОМУ ТА СИНЕРГЕТИЧНОМУ ВИМІРАХ

Ключові слова: когнітивний зміст, макроструктура концепту, номінативне поле, самоорганізація, синергетичне моделювання

Анотація

Метою статті є висвітлення принципів лінгвосинергетичного та лінгвокогнітивного аналізу англомовної етичної системи. Об’єктом дослідження є англомовна лінгвоетична система. Зазначається, що параметри та характеристики лінгвоетичної системи можуть проявлятися виключно відносно певної системи координат, зокрема етимологічної, категоріальної, концептуальної та синергетичної. Предметом поданої наукової праці є методика дослідження лінгвоетичної системи відносно когнітивної та синергетичної системи відліку. Встановлено, що застосування комплексної когнітивно-синергетичної методології дозволяє більш повно схарактеризувати параметри лінгвоетичної макросистеми. Використання лінгвокогнітивної методології передбачає виконання інвентаризації компонентного складу номінативного поля концепту, проведення його ядерно-периферійної стратифікації, висвітлення метафоричного діапазону та моделювання макроструктури його когнітивного змісту. Дослідження концептуальної макроструктури передбачає проведення стратифікації його когнітивного змісту на три такі окремі зони: інформаційний зміст, образ та інтерпретаційне поле. Висвітлення інформаційного змісту та образу уможливлюється шляхом застосування методу семантико-когнітивного аналізу номінативного поля концепту. Дослідження інтерпретаційного поля здійснюється шляхом аналізу частотності та семантико-контекстуальної близькості одиниць асоціативного поля на основі показника MI у корпусі iWeb. Синергетична система координат дозволяє схарактеризувати параметри самоорганізації та саморегуляції лінгвоетичної системи. Основними методами виступають метод комплексного синергетичного аналізу та метод синергетичного моделювання. Алгоритм дослідження передбачає наявність двох таких стадій: висвітлення процесу автопоезису системи в діахронії та в синхронії. На першій стадії встановлюються етимологічні атрактори самоорганізації, результатом чого є побудова синергетичної моделі системи у діахронії. На другому етапі визначаються синхронічні атрактори автопоезису, встановлюється ступінь їх значимості та моделюється схема самоорганізації системи на макрорівні.

Посилання

1. Домброван Т.І. Лінгвосинергетика: становлення. Лінгвосинергетика : підручник / за заг. ред. Л.С. Піхтовнікової. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 29–65.
2. Єнікєєва С.М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект : дис. … докт. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2011. 423 с.
3. Кубрякова Е.С. Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем. Язык и структура представления знаний. Москва, 1992. С. 4–38.
4. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. Санкт-Петербург : Науч. центр проблем диалога, 1996. 760 с.
5. Приходько А.М. Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов. Синергетика в филологических исследованиях : монография / под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. С. 135–154.
6. Синергетика в филологических исследованиях : монография / под ред. Л.С. Пихтовникововй. Харьков : ХНУ В.Н. Каразина. 2015. 340 с.
7. Чабан В.М. Вербалізація концепту dignity в англійській мові. Вісник Львівського університету. Серія «Філологічні науки». Львів, 2019. Вип. 70. С. 262–271.
8. Bartlett S., Rudolph T., Spekkens R. Reference frames, superselection rules, and quantum information. Reviews of Modern Physics. Maryland, 2007. V. 79. P. 555–609.
9. Bateson G. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Chicago : University of Chicago Press, 1972. P. 533.
10. Bykov A. The Concept of Moral Conscience in the Sociological Tradition. Sociological Journal. 2017. V. 23. P. 26–43.
11. Corpus of the English language iWeb. URL: https://www.english-corpora.org/
12. Fields C., Levin M. How Do Living Systems Create Meaning? Philosophies. Medford, 2020. Is. 5. V. 36. P. 1–24.
13. Fillmore Ch. Frame semantics. Linguistics in the Morning Calm. Seoul, 1982. P. 111–137.
14. Isaacson W. Einstein: His Life and Universe. New York : Simon & Schuster, 2007. P. 675.
15. 15. Kövecses Z. Conceptual Metaphor Theory / ed. by Semino and Demjén. Routledge. London, 2017. P. 13–27.
16. Lakoff G. The contemporary theory of metaphor / ed. by A. Ortony. Metaphor and thought. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. 2nd ed. P. 202–252.
17. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 242 p.
18. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites. Stanford : Stanford University Press, 1987. 516 p.
19. McComb W.D. Dynamics and relativity. Oxford : Oxford University Press, 1999. P. 22–24.
20. Tatsenko N.V. Empathy as a self-organized cognitive model: a linguistic synergetic perspective. In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw, 2020. P. 390–423.
21. Zhabotynska S.A. The active learner’s construction-combinatory thesaurues: userdriven principles of compiling (a cognitive linguistic approach). Cognition, communication, discourse. Kharkiv, 2020. P. 93–107.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Веремчук, Е. О. (2022). МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ У КОГНІТИВНОМУ ТА СИНЕРГЕТИЧНОМУ ВИМІРАХ. Нова філологія, (86), 19-25. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-3
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають