Про журнал

Збірник наукових праць "Нова філологія" – наукове періодичне видання, засноване факультетом іноземної філології Запорізького національного університету у 2001 році. До збірника входять статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, лінгвосинергетики тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку ХХІ століття. Метою видання є висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у галузі філологічних наук. Збірник призначений для широкого кола фахівців-філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.

ISSN 2414-1135 (Print)

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 15875-4347 ПР від 02.10.2009 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі філологічних наук (035 – Філологія).

Проблематика: до збірника входять статті, присвячені актуальним проблемам когнітивного, зіставного мовознавства, дискурсивної лінгвістики, перекладознавства, лінгвосинергетики тощо. Результати досліджень висвітлюються переважно з позицій новітніх наукових підходів, що є характерними для філологічної думки початку ХХІ століття.

Метою видання є висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у галузі філологічних наук.

Завдання збірника:

1) ознайомлення читачів з найновішими досягненнями фахівців у сфері лінгвістики, лінгвокогнітології, лінгвокультурології, дискурсивної лінгвістики, лінгвосинергетики романо-германських мов у монографічному, зіставному та перекладацькому аспектах;

2) дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства та залучення авторів до аналізу їх у своїх публікаціях;

3) поширення результатів наукових розвідок у різних країнах світу;

4) сприяння популяризації збірника в сучасному науковому просторі, розширення його індексації у вітчизняних та закордонних наукометричних базах даних;

5) забезпечення високого фахового рівня публікацій;

6) дотримання засад академічної етики.

Збірник призначений для широкого кола фахівців-філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.

Збірник публікується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету.

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька.

Збірник зареєстровано в базі даних ICI World of Journals та індексовано в ICI Journals Master List (Index Copernicus) з 2018 року, в базі даних ERIH PLUS з 2019 року.