ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ КОМІКСІ

Ключові слова: інтертекстуальність, алюзії, компаративний аналіз, цитати, авторська інтенція.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню категорії інтертекстуальності в англійськомовних коміксах. Актуальність наукової розвідки полягає в новизні об’єкта дослідження, оскільки комікси це відносно нове явище в літературному дискурсі. Тому метою дослідження є визначення міжтекстових зв’язків між коміксом як жанру графічного роману та іншими літературними, художніми чи кінематографічними творами. Інтертекстуальність визначається дослідниками, як текстова категорія, яка націлена на порівняння різножанрових текстів, творів різних епох та письменників для встановлення спільних рис за допомогою таких форм, як алюзії, ремінісценції, цитування, крилаті вислови тощо. Це поняття полягає в актуалізації одного тексту крізь призму іншого реалізуючи смислоутворюючу функцію. Застосовано основні методи дослідження цього явища в контексті коміксу, а саме компаративний метод, метод контекстуального аналізу. Результати розвідки свідчать про те, що вагомий показник серед усіх форм інтертекстуальності займають міфологічні (літературні) алюзії, які вмотивовані сюжетною лінією коміксу «Batman and Son». У свою чергу, цитування мало не тільки імпліцитне, але й експліцитне значення, яке використовувалось у творі обмежено через свою складність та уніфікованість. За допомогою методу контекстуального аналізу алюзій, цитат та ремінісценцій встановлено авторську інтенцію використання міфологічних натяків, які полягали в проведенні паралелі між Іудою та Давидом, антихристом і месією, Бетменом та доктором Хертом, добром та злом та виражаються на синтаксичному рівні за допомогою стилістичного прийому антитези. Лексико-семантичний аналіз показав, що письменник використав запозичення із латинської (magnum opus; et’ tu morte’) та французької мов (en garde), що свідчило про міжкультурний зв’язок в коміксі, як один із засобів інтертекстуальності. Таким чином, інтертекстуальність в контексті коміксів відіграє важливу роль, розширює знання читачів коміксу про інші культури, традиції, події та має символічне значення.

Посилання

1. Блинова І. А. Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання. Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. праць Київ, 2016. Т. 10. С. 94–102.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / уклад і голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
3. Піндосова Т. С. Ремінісценція як тип тексту в сучасному літературознавстві. Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали III міжнар. наук.–практ. конф. (м. Херсон, 21–22 жовт. 2016 р). Херсон, 2016. С. 119–122.
4. Скорина Л. В. Гомін і відгомін: дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років : монографія. Черкаси : Брама- Україна, 2019. 704 с.
5. Чендей Н. В., Станко Д. В. Інтертекстуальність як текстова категорія та особливості інтертекстуальних зв’язків в англійській літературній казці. Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць Ужгород, 2019. Т. 17. С. 138–146.
6. Heinrich E., Plett F. Intertextuality. Research in text theory. Berlin : Walter de Gruyter, 1991. 268 p.
7. Morrison G. “Batman and Son – The Deluxe Edition (2014)”. URL : https://getcomics.info/dc/batmanand- son-deluxe-edition/ (дата звернення: 11.05.23).
Опубліковано
2023-08-28
Як цитувати
Іващенко, О. С., & Веремчук, Е. О. (2023). ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ КОМІКСІ. Нова філологія, (90), 48-53. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-90-7
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають