ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ СВІТОВА ВЛАДА В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

  • Т. В. КУРБАТОВА
Ключові слова: концепт, концептосфера, англомовна картина світу, влада, засоби вербалізації

Анотація

В статті описуються засоби вербалізації, що об’єктивують концепт СВІТОВА ВЛАДА в сучасній англомовній картині світу. Представлений когнітивно-семантичний аналіз лексем-репрезентатів цього поняття на матеріалі сучасних медіа-джерел та словникових дефініцій. Концепт СВІТОВА ВЛАДА постає як складне ментальне структуроване утворення, яке характеризується високою номінативною щільністю, що свідчить про його важливе місце в сучасній англомовній картині світу.

Посилання

1. Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; под ред. Е. С. Кубряковой – М. : Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
2. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Русская словесность : от теории словесности к структуре текста. – М. : Academia, 1997. – C. 280-287.
3. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Ю. С. Степанов. – М. : Языки славянских культур, 2007. – 248 с.
4. Цыганков П. А. Теория международных отношений : учеб. пособ. / П. А. Цыганков. – М. : Гардарики, 2003. – 590 с.
5. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. – М. : Гнозис, 2004. – 326 с.
6. Lasswell H. Power and society / H. Lasswell // New Haven : Yale Univ. Press, 1950. – 295 p.
7. Oxford English Dictionary (OED) [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
КУРБАТОВА, Т. В. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ СВІТОВА ВЛАДА В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Нова філологія, (72), 92-96. вилучено із http://www.novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/165
Розділ
Статті