ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОРТРЕТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОКРАТА В ПОВІСТІ Ю. М. МУШКЕТИКА

Ключові слова: персонажний світ, художньо-семантична площина, художньо- семантичне наповнення, портрет, Сократ

Анотація

У статті репрезентовано особливості мовної реалізації образу давньогрецького філософа Сократа у повісті Ю.М. Мушкетика «Смерть Сократа» з позицій теорії множинних світів. Зокрема, увагу зосереджено на портретних характеристиках персонажа як важливого складника персонажного можливого світу. Дослідження засноване на уявленні про персонажний світ як про підвид художнього можливого світу. У межах персонажного світу виокремлюємо деонтичну та аксіологічну модальності. Зовнішність персонажа, його портретні характеристики відносимо до складників аксіологічної модальності. Встановлено, що аксіологічна модальність на мовному рівні виражається концептами, художньо-семантичними площинами та художньо-семантичними наповненнями. У статті визначено лінгвальні засоби, які дають змогу реконструювати характерні риси зовнішності Сократа. В інформативному аспекті подано інформацію про розвиток образу давньогрецького філософа у світовій культурі. Також у роботі на основі портретних характеристик досліджено художньо-семантичні площини, які відображають аксіологічну модальність у межах авторського бачення. Окремо проаналізовано лінгвальну експлікацію лексико-семантичного наповнення фізичної, психологічної та статусної характеристики філософа. До об’єктів змалювання належать такі соматизми: голова, обличчя, ніс, губи, очі, посмішка, руки, постать. У статті встановлено, що портретні характеристики репрезентують такі художньо-семантичні площини, як Сократ – непривабливий, Сократ – старий, Сократ – бідний, Сократ – розумний, Сократ – добрий, Сократ – спокійний. Наголошено, що кожна з названих художньо-семантичних площин на лінгвальному рівні виражена за допомогою таких засобів художньої виразності: епітетів, метафор, порівнянь, перифразів, метонімій тощо. Виявлено, що у своєму творі Ю.М. Мушкетик використовує тропи не тільки для увиразнення, а й для того, щоб підкреслити внутрішні характеристики персонажа.

Посилання

1. Суриков И.Е. Сократ. Москва : Молодая гвардия, 2011. 365 с.
2. Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств / Составитель А.В. Кургатников. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 272 с.
3. Геворкян А.Т. Сократ и его время. Ереван : Чартарагет, 2012. 208 с.
4. Гриневич В.Й., Грабко С.В. Особливості вивчення морально-етичних аспектів історичних повістей Ю. Мушкетика. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2017. № 4 (309). С. 113–122.
5. Федоровська Л.К. Романи Юрія Мушкетика. Літературно-критичний нарис. Київ : Рад. письменник, 1982. 203 с.
6. Горбач Н.В. Сократ – герой літературного твору. Вісник Запорізького державного університету. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1157.pdf
7. Антонюк М. Маєвтика Сократа в українській літературі другої половини ХХ ст. (на основі повістей В. Шевчука «Навчитель істини», Ю. Мушкетика «Смерть Сократа»). Іноземна філологія. 2007. Вип. 118. С. 3–15.
8. Стретерн П. Сократ за 90 минут. Москва : АСТ, Астрель, 2005. 87 с.
9. Яхно В. Аристофан и его комедии. Избранные комедии / Аристофан. Москва : Изд-во «Художественная литература», 1974. С. 5–27.
10. Мушкетик Ю.М. Смерть Сократа : повісті, оповідання. Харків : Фоліо, 2008. 318 с.
11. Словник української мови. В 11 т. Т. 1 : А – В. / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні ; голов. ред. І.К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970. 800 с.
12. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Москва : Наука,1993. 380 с.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Ільїна, О. В. (2022). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОРТРЕТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОКРАТА В ПОВІСТІ Ю. М. МУШКЕТИКА. Нова філологія, (86), 61-67. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-9
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають