АНГЛОМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Ключові слова: термін, семантичні характеристики, структурний аналіз, транскодування, еквівалент, транспозиція

Анотація

Стаття присвячена визначенню семантичних і структурних характеристик термінів сфери архітектури і будівництва, дослідженню прийомів і специфіки їхнього відтворення українською мовою. У результаті дослідження надано семантичну і структурну класифікацію англомовних термінів сфери архітектури і будівництва, проаналізовано способи їхнього перекладу українською мовою. Визначено основні тематичні групи термінів, серед яких – терміни, які номінують архітектурні стилі, будівельні матеріали та методи, терміни на позначення візерунків і орнаментів, технічні аспекти будівництва. Структурний аналіз показав, що термінологія сфери архітектури і будівництва утворена термінами-словами: (простими: непохідними і похідними), складними словами, абревіатурами, термінами-словосполученнями (дво-, трикомпонентними), різними словотвірними моделями. Найчисленнішою і найрозгалуженішою групою виявилася група на позначення будівельних матеріалів та методів їх обробки. З’ясовано, що через специфіку свого розвитку термінологія архітектури і будівництва містить велику кількість запозичень з грецької, латини, французької, італійської, іспанської та інших мов. Основними факторами, які впливають на вибір способу перекладу, є специфіка сфери застосування, контекст, структурні особливості терміна, смислові зв’язки між компонентами в термінах-словосполученнях. Найважливішим етапом перекладу є з’ясування точного значення терміну, тому перекладач повинен бути фахівцем в аспектах архітектури і технічних деталях будівництва. Особливості перекладу також залежать від етимології терміна – запозичення перекладаються за допомогою транскодування (змішаного або адаптивного транскодування). Труднощі під час перекладу викликає багатозначна лексика, оскільки у суміжних сферах вона має різні еквіваленти. При перекладі термінології сфери архітектури і будівництва використовуються прийоми транскодування (транслітерація, адаптивне і змішане транскодування), підбір еквівалента, переклад зліва направо, переклад справа наліво (транспозиція), змішана транспозиція.

Посилання

1. Архітектура і будівництво. Cловник іншомовних слів / за ред. В. Лук’янюка. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/mySIS.pl?showSISid=46609864-2056&pageSISid=&action=showSIS (дата звернення: 12.08.2022).
2. Англо-український словник / уклад. М.І. Балла. Київ : Освіта, 1996. 712 с.
3. Білозерська Л.П. Термінологія та переклад : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2010. 232 с.
4. Д’яков А.С., Кияк Т.Р. Основи термінотворення. Семантичні та лінгвістичні аспекти. Київ : Видавничий дім «КМ «Academia», 2000. 218 с.
5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2002. 564 с.
6. Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения. Киев : УМКВО, 1998. 321 с.
7. Кияк Т.Р. Функції та переклад термінів у фахових текстах. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. 2007. № 32. С. 104–108.
8. Клименюк Т.М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. 180 с.
9. Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри : матеріали Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Л. Малевич. Рівне : НУВГП, 2016. 455 с.
10. Словник української мови /за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. 799 c.
11. Суперанская А., Подольская В. Общая терминология: вопросы теории. Москва : Либроком, 2009. 248 с.
12. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / за заг. ред. Р.А. Шмига. Львів : Львівський національний аграрний університет, 2010. 222 с.
13. Davies N., Jokiniemi E. Dictionary of Architecture and Building Construction. Oxford : Architectural Press, 2008. 737 p.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Запольських, С. П., & Мосіна, Е. О. (2022). АНГЛОМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ. Нова філологія, (86), 48-53. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-7
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають