НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ Б’ЮТІ-ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: інновація, запозичення, лексичні неологізми, семантичні неологізми, авторські неологізми, абревіатури, словоскладання, афіксація, телескопія

Анотація

У статті висвітлюються основні закономірності утворення та функціонування неологізмів у сучасних англомовних текстах б’юті-індустрії. Авторами порушується питання розмежування понять «неологізм» та «інновація» з огляду на різні погляди вітчизняних та закордонних лінгвістів на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки. Також було розглянуто важливість уживання неологічної лексики в рекламних текстах як одного з потужних інструментів розкрутки та просунення товарів та послуг на ринку сфери краси. Серед проаналізованих інновацій найчисленнішими є іменники, рідшими є прикметники, ще рідшими – дієслова. Така непропорційність частиномовної приналежності досліджених лексем може бути пов’язана з необхідністю називати нові процедури і продукти, що активно з’являються в б’юті-сфері. У статті розглядаються основні структурно-граматичні та лексико-семантичні особливості неологізмів, використовуваних рекламодавцями для ефективного привернення уваги потенційних покупців до відповідного продукту, засобу чи процедури. За способом утворення всі проаналізовані інновації можуть бути розподілені на лексичні, семантичні, авторські (індивідуально-стилістичні) і абревіатури. Також у статті аналізуються основні морфологічні способи словотворення неологізмів, що функціонують у текстах б’юті-індустрії: словоскладання, афіксація і телескопія. Корпус дослідження головним чином репрезентований прикметниково-іменними сполуками, що розподіляються на декілька підтипів. Іменні сполуки утворюються за словотворчими моделями N + N, V + N, Adj + N. Прикметникові сполуки будуються за моделями V + Adj, Adj + Adj. Щодо семантики проаналізованих інновацій, то їх було розподілено між чотирма семантичними групами: косметичні засоби, напрями естетичної медицини і косметології, косметичні й оздоровчі методики і процедури, лексеми для опису декоративної косметики та косметичних засобів. Велику увагу приділено питанню розширення лексичного складу б’юті- індустрії завдяки процесам запозичення іншомовних словесних знаків і використання актуальних словотворчих можливостей.

Посилання

1. Карпіловська Є. Зміни у структурі сучасної української мови та можливості їх моделювання. Українська мова. 2011. № 2. С. 3–18.
2. Гак В. О современной французской неологии. Новые слова и словари новых слов. Ленинград, 1978. С. 36–57.
3. Ильясова С. Новые реалии общественно-политической жизни и их отображение в инновациях (на материале инноваций конца XX в.).
Филология и культура : тезисы II Международной конференции / отв. ред. Н. Болдырев. Тамбов : ТГУ, 1999. 134 с.
4. Стишов О. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2003. 392 с.
5. Fischer R. Lexical Change in Present-Day English : A Corpus Based Study of the Motivation, Institutionalization, and Productivity of Creative Neologisms. 1998. 209 p.
6. Janssen M. Orthographic Neologisms Selection Criteria and SemiAutomatic Detection. Portugal : ILTEC, 2002. 24 p.
7. Нелюбин Л. Толковый переводоведческий словарь. Москва : Флинта: наука, 2003. 320 с.
8. Gerhardt C., Frobenius M., Ley S. Culinary Linguistics. The Chef’s Special. John Benjamins Publishing Company, 2013. 345 p.
9. Nettleton S. Sociology of Health and Illness. Third Edition. Cambridge : Polity Press, 2013. 344 p.
10. Байрачна А. Неологізми як один із головних факторів розвитку української мови. Управління розвитком. 2014. № 12. С. 99–100.
11. Александрова О. Неологизмы и филология. Вопросы современного словообразования лексики и стилистики : научная работа. Самара, 2016. С. 325.
12. Lehrer A. Identifying and Interpreting Blends : An Experimental Approach. Cognitive Linguistics. Berlin ; New York, 1996. Vol. 7. № 4. P. 359–390.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Хавкіна, О. М., & Чуприна, К. О. (2021). НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ Б’ЮТІ-ІНДУСТРІЇ. Нова філологія, (84), 262-267. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-37
Розділ
Статті