АНГЛОМОВНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ТВОРЕННЯ

Ключові слова: комп’ютерний термін, прості терміни, складні терміни, скорочення, афіксація, суфіксація

Анотація

Стаття присвячена розгляду структурно-семантичних особливостей комп’ютерних термінів сучасної англійської мови й основних способів їх творення. На текучість комп’ютерної лексики впливають декілька чинників: науково-технічний прогрес, іманентна тенденція комп’ютерної лексики до швидкого оновлення, зміна актуальних тем для обговорення. На початку XXI століття постіндустріальна цивілізація вступила в еру електроніки й інформатики. Інтернет привів до революції в системах комунікації. Персональний комп’ютер став невід’ємною частиною роботи і відпочинку. Розвиток нової галузі знання приводить до розвитку та систематизації спеціальної термінології. У зв’язку із цим особливого значення набувають дослідження, спрямовані на виявлення специфіки комп’ютерної термінології, вивчення однієї із професійних підмов – підмови комп’ютерних технологій, що найбільш динамічно розвивається. У процесі дослідження було зроблено такі висновки. Термін є самостійною єдиною одиницею найменування, якій притаманна складна внутрішня семантична структура. Термін має спеціальне термінологічне значення, яке відображає основні, суттєві на даному етапі розвитку науки і техніки, ознаки певного поняття. Варто зауважити, що для створення термінів здавна використовуються відомі способи, серед основних такі: конверсія, словоскладання, афіксація, скорочення, телескопія. У досліджуваній терміносистемі більшість термінів утворені афіксальним способом. Прості терміни утворюються за допомогою суфіксації та префіксації. Терміни – складні слова проникають в англійську мову, оскільки значення складного слова завжди більш точне, ніж значення словосполучення. Серед термінів-словосполучень поширені поєднання іменника із прикметником, іменника з іменником у непрямому відмінку. Існують терміни-словосполучення, компонентами яких є самостійні слова, які можуть уживатись окремо, терміни-словосполучення, у яких один із компонентів – технічний термін, а другий – слово загальновживаної лексики, терміни-словосполучення, утворені на основі наявних у мові слів із новим значенням.

Посилання

1. Cabre M.T. Theories of terminology: Their description, prescription and explanation. URL: https://termcoord.files.wordpress.com/2012/03/theories-of-terminology-en.pdf.
2. Leonardi N. Terminology as a system of knowledge representation: an overview. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/55270623.pdf.
3. Виноградов В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Москва : Учпедгиз, 1947. 784 с.
4. Faber P.B. The Cognitive Shift in Termynology and Specialized Translation. URL: https://www.academia.edu/1376330/The_cognitive_shift_in_terminology_and_specialized_translation.
5. Реформатский А. Что такое термин и терминология. Москва : Наука, 1959. 140 с.
6. Глушко М. Функциональный стиль общественного языка и методы его исследования. Москва : Слово, 1974. 252 c.
7. Дуда О. До питання про кореляцію загальновживаного слова і терміна. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25358/1/До%20питання%20про%20кореляцію%20загальновживаного%20слова%20і%20терміна.PDF.
8. Реформатский А. Термин как член лексической системы языка. Проблемы структурной лингвистики. Москва : Наука, 1979. № 4. С. 82–133.
9. Bidou R. Denial of Service Attacks. Paris : Radware, 2005. 20 p.
10. Коваленко А. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ : Нова книга, 2001. 290 с.
11. Smith D. Instruments DSI Mopho Sound Editor User Guide. CA. : Soundtower Inc., 2009. 68 p.
12. Valeontis K., Mantzari E. The Linguistic Dimension of Terminology: Principles and Methods of Term Formation. URL: https://www.academia.edu/2317735/THE_LINGUISTIC_DIMENSION_OF_TERMINOLOGY_PRINCIPLES_AND_M E T H O D S _ O F _ T E R M _ F O R M AT I O N _Kostas_Valeontis_Elena_Mantzari_2006.
13. Jain A., Cucerzan S., Azzam S. Acronym-Expansion Recognition and Ranking on the Web. URL: http://www.cs.columbia.edu/~alpa/Papers/ieeeiri07.pdf.
14. DRIVECAST. URL: http://www.inrete.it/content/en/PDF/services/drivecast-multimedia/INRETE-DriveCast-Automotive.pdf.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Фесенко, І. М., & Сивачук, О. М. (2021). АНГЛОМОВНА КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ТВОРЕННЯ. Нова філологія, (84), 248-254. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-35
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають