ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ДІАГНОСТИКА» НА ТЛІ СУМІЖНИХ ТЕРМІНІВ

Ключові слова: діагностика, вимірювання, параметризація, корпусна діагностика, експериментальна діагностика

Анотація

Від діагностики поточного стану проблеми залежить опрацювання заходів і процедур, спрямованих на поліпшення розуміння проблеми й імплементацію практичних заходів її розв’язання. Метою статті є визначення сутності поняття «діагностика» на тлі суміжних термінів, що передбачає аналіз зазначених понять у різних галузях знань (діагностика у філософському розумінні, технічна, медична, економічна, психологічна, педагогічна, лінгвістична діагностика), окреслення параметрів, які розкривають зміст поняття «діагностика». У статті розкриті перспективи дослідження нової для психолінгвістики корпусно-експериментальної діагностичної процедури. Поняття «діагностика» в міждисциплінарному вимірі позначає теорію, принципи, підходи, методи й інструменти розпізнання, оцінки й вимірювання об’єктів дослідження, визначення причин і динаміки їх змін із метою подальшого прогнозу й надання рекомендацій щодо покращення актуального стану. Продукція кваліфікованої діагностики дозволяє скласти актуальну картину стану досліджуваного об’єкта, визначити процеси, які відбуваються з об’єктом, виміряти їх інтенсивність, установити направленість, окреслити причинно-наслідкові й функційні зв’язки з навколишнім середовищем. Діагностика завжди опосередкована методологічним підґрунтям і діагностичним інструментарієм і використовує прийняту для певної галузі термінологію. Перспективним напрямом дослідження в психолінгвістиці є корпусно-експериментальна діагностика (А.В. Корольова, О.О. Черхава, Н.М. Бобер, Я.В. Капранов), яка дозволяє сформувати науковий об’єм певного поняття за допомогою відбору інформації в корпусі й опрацювати її експериментальним шляхом завдяки комплексу методів і методик. Підґрунтям корпусно-експериментальної діагностики як нової методологічної процедури й методу наукового пізнання стали напрацювання в галузі корпусної лінгвістики, дослідження якої зосереджені на вивченні питань відбору й способів представлення інформації в корпусі для отримання повного уявлення щодо досліджуваного явища й певної мови в цілому.

Посилання

1. Кротков Е.А. Диагностика как универсальная форма научного познания (эпистемологический анализ). Вопросы философии. 2014. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=934 (дата звернення: 30.09.2021).
2. Словник української мови : в 11 т. / за ред. І.К. Білодід ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ :. Наукова думка, 1971. Т. 2. 550 c. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001603 (дата звернення: 06.10.2021).
3. Большой энциклопедический словарь. URL: https://gufo.me/dict/bes/ДИАГНОСТИКА (дата звернення: 02.10.2021).
4. Оксфордський багатомовний онлайн-словник Glosbe. URL: https://uk.glosbe.com/en/uk/Oxford (дата звернення: 06.10.2021).
5. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary (дата звернення: 04.10.2021).
6. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ (дата звернення: 04.10.2021).
7. Етимологічний словник української мови : в 7 т. / за ред. : О.С. Мельничук, В.Т. Коломієць, О.Б. Ткаченко ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ : Наукова думка, 1985. Т. 2. 572 с.
8. Словник української мови online. Томи 1–11. URL: services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=22477&page=767 (дата звернення: 07.10.2021).
9. APA dictionary of psychology / Ed. G.R. Vanden-Bos. Washington, DC, USA : American Psychological Association, 2015. 1204 p.
10. Технічна діагностика : Атестаційний центр неруйнівного контролю при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ URL: http://acnk.kiev.ua/poslugi/tehnichna-diagnostika/.
11. The free dictionary by Farlex. Medical Dictionary. 2009. URL: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/medical+diagnosis (дата звернення: 26.09.2021).
12. Масленніков А.Ю., Когут Р.В. Діагностика в системі управління економікою підприємства. Науковий вісник НЛТУ. Львів, 2012. № 22.7. С. 240–243.
13. Ткаченко А.М. Управління економічною діагностикою будівельного підприємства як основа його ризик-менеджменту. Ефективна економіка. Дніпро, 2012. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1756(дата звернення: 21.09.2021).
14. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. Москва : Книжный мир, 2000. 895 с.
15. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник. 5-те вид., доп. і перероб. Київ : Саміткнига, 2007. 656 с.
16. Бурлачук Л.Ф. Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження. Психологія і суспільство. Тернопіль, 2014. № 4. С. 85–103.
17. Психологічний словник / за заг. ред. Н.А. Побірченко ; уклад. В.В. Синявський, О.П. Сергєєнкова. Київ, 2007. 336 с.
18. Засєкіна Л.В., Засєкн С.В. Психолінгвістична діагностика : навчальний посібник. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 188 с.
19. Лучик А.А., Остапова І.В. Синтагматична параметризація еквівалентів слова у парадигмі корпусної лінгвістики. Human. Computer. Communication : матеріали міжнародної наукової конференції, м. Львів, 20–22 вересня 2017 р. Львів, 2017. С. 33–37.
20. Бобер Н.М. Метричне профілювання семантики фразово-дієслівних емотивів у британському національному корпусі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.21 ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2020. 227 с.
21. Словник української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=параметризація (дата звернення: 26.09.2021).
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Решетник, О. А. (2021). ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ДІАГНОСТИКА» НА ТЛІ СУМІЖНИХ ТЕРМІНІВ. Нова філологія, (84), 215-221. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-30
Розділ
Статті