ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХОВОЇ МОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Ключові слова: англомовна військова фахова мова, військова термінологія, інтрапрофесійні жанри, емоційно забарвлена лексика, екстралінгвістичні чинники

Анотація

Стаття висвітлює лексико-семантичні й жанрові особливості сучасної англомовної військової фахової мови, яка в силу багатогранності військових знань характеризується міждисциплінарністю. Актуальність дослідження зумовлена стрімкою мілітаризацією суспільства на тлі військово-політичних реформ, спричинених загостренням збройних протистоянь світового масштабу, що слугує поштовхом до стрімкого розвитку фахової мови військової сфери, а тому є важливим і цікавим матеріалом для вивчення. Зазначено, що завдяки специфічній комунікативно-функціональній спрямованості фахова мова військової сфери оперує в межах трьох функціональних стилів мови (офіційно-ділового, публіцистичного й наукового). З точки зору загальної типології професійного мовлення велика частина жанрів, закріплених за військовою сферою, стосується інтрапрофесійної комунікації, яка не виходить за межі професійної спільноти. Наголошено, що військова фахова мова отримує найбільший розвиток у періоди воєнних конфліктів під впливом низки екстралінгвістичних чинників, з-поміж яких основними є специфіка діяльності, ступінь участі в збройних конфліктах широких народних мас і, відповідно, ступінь трансформації способу життя всієї мовної спільноти під час таких конфліктів, соціальний тип воєнних конфліктів. Розглянуто інтрапрофесійні жанри у військовій фаховій мові, що розподіляються на: 1) ті, які зорієнтовані на розпредмечування (військова публіцистика, військово-наукова комунікація, військово-дидактична комунікація); 2) жанри регулятивного характеру (настанови, інструкції, накази, команди, розпорядження тощо). Окреслено специфічні риси спілкування в межах досліджуваної фахової мови, які відображаються в жорсткій структурі військової документації, жанрова належність якої визначається засобом зв’язку та рольовими аспектами. Схарактеризовано дві основні групи військової лексики в досліджуваній сфері (військово-прикладна термінологія, що охоплює офіційну/статутну й нестатутну термінологію, яка вживається в усному мовленні військовослужбовців і в деяких видах військової літератури, але не є офіційно прийнятою; та емоційно забарвлена лексика військової сфери. Розкрито специфіку вживання певних військових термінів з огляду на американський і британський військовий контекст.

Посилання

1. Василенко Д.В. Військова лексика англійської мови XX – початку ХХІ століття. Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2009. 220 с.
2. Гарбовский Н., Мишкуров Э.Н. Военный перевод в современном мире. Вестник Московского университета. Серия 22 «Теория перевода». 2010. № 2. С. 16–41.
3. Дуброва Ю.Ю. Особенности военного дискурса. Вестник МГЛУ. Серия «Языкознание». 2013. № 5 (665). С. 59–68.
4. Іграк К.Ю. Емоційно забарвлені елементи військової лексики. Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Серія «Лінгвістичні науки». 2017. № 25. С. 55–59.
5. Лисичкіна І.О. Іміджеформувальні чинники військового дискурсу. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія, педагогіка, психологія». 2011. Вип. 22. С. 36–39.
6. Навальна М., Калужинська Ю. Aктуалізація лексем на позначення військових дій, процесівта станів. Психолінгвітика/Psycholinguistics. 2018. № 24 (2). С. 218–235.
7. Погонець В.В. Номінації сучасної військової техніки в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2017. Вип. 67. С. 225–228.
8. Ayto J. Twentieth Century Words. Oxford University Press, 1999. 626 p.
9. Chaloupský L.A. Sociolinguistic Interpretation of Military Slang and Vernacular Expressions. Brno, 2005. 174 p.
10. Murray T.E. The Language of Naval Fighter Pilots. American Speech. 1986. Vol. 61. № 2. P. 121–129.
11. Silkett W.A. Words of War. Military Affairs. 1985. Vol. 49. № 1. P. 13–16.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Федоренко, С. В., & Бернадіна, А. В. (2021). ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХОВОЇ МОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Нова філологія, (83), 257-262. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-37
Розділ
Статті