КОЛОКАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ «РОЗПАЧ» В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ І ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

Ключові слова: колокації, ідіома, фразеологізм, емоція «розпач», лінгвістичний корпус, метафоризація

Анотація

У статті викладено результати дослідження колокацій з лексичним компонентом зі значенням ‘розпач’ в англійській, німецькій та українській мовах, а також висвітлено деякі особливості їх перекладу крізь призму аналізу внутрішньої форми елементів колокацій. Дослідження було проведене шляхом структурно-функціонального та дистрибутивного аналізу з елементами когнітивного підходу. Фактичний матеріал дослідження було відібрано методом суцільної вибірки з національних лінгвістичних корпусів української, англійської та німецької мов, а саме: «Генеральний регіонально анотований корпус української мови», “British National Corpus”, “Mannheimer Korpus für Deutsche Sprache”. У статті розглядаються як усталені, кодифіковані колокації, що зафіксовані в лексикографічних джерелах, так і типові поєднання слів на основі їх частотності у зазначених вище лінгвістичних корпусах. Термін «колокація» у вітчизняній лінгвістиці представлений відносно недавно, з огляду на що він не закріпився остаточно й іноді трактується досить широко. У цій статті надається його уточнене визначення та критерії відмежування від таких суміжних термінів, як ідіома та фразеологізм. Колокації перебувають у перехідній зоні між лексикою та фразеологією, оскільки вони не мають чіткої метафоризації. У цій статті на основі наявних класифікацій колокацій за різними ознаками було здійснено класифікацію колокацій із компонентом зі значенням ‘розпач’ в англійській, німецькій та українській мовах за їх лексичним складом із зазначенням особливостей їх відтворення мовою перекладу залежно від групи, до якої належить колокація. Оскільки на лексичне значення слова впливає як контекст, так і синтагматичні партнери лексеми, словникові одиниці можуть набувати нових значень чи відтінків значень у мовленні. Саме тому лінгвістичні корпуси виступають плідним матеріалом для аналізу функціонування слів. Корпуси допомагають виявити, яким чином і як часто сполучаються слова. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що навіть деякі частотні колокації є лінгвоспецифічними, що може становити труднощі при їх відтворенні мовою перекладу. Це дозволяє виявити відмінності в сприйнятті навколишнього світу носіями певної мови, а також проливає світло на взаємозв’язок мови і мислення, що є актуальними проблемами у межах антропометричного підходу до аналізу лінгвістичних явищ.

Посилання

1. British National Corpus : вебсайт. URL: https://www.english-corpus.org/bnc/ (дата звернення: 16.07.2021).
2. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache : вебсайт. URL: https://www.dwds.de/wb/etymwb/f%C3%BChren (дата звернення: 15.07.2021).
3. Hausmann F.J. Was sind eigentlich Kollokationen? Wortverbindungen – mehr oder weniger fest. Berlin : de Gruyter, 2004. S. 309–334.
4. Mannheimer Korpus für Deutsche Sprache : веб-сайт. URL: https://korap.ids-mannheim.de/ (дата звернення: 16.07.2021).
5. Onions C.T., Friedrichsen G.W.S., Burchfield R.W. Oxford dictionary of English etymology. Oxford : Clarendon Press, 1998. 1024 p.
6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary : Of Current English. Front Cover. A-S / eds. A. S. Hornby, Michael Ashby, Sally Wehmeier. Oxford University Press, 2005. 1780 p.
7. Бобкова Т.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій у сучасному мовознавстві. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2014. Т. 17, № 2. С. 14–22.
8. Борисова Е.Г., Захарова О.В. Фразеологическое значение в устойчивых словосочетаниях. Филологические науки. 1994. № 4. С. 77–84
9. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. Москва : Издательство литературы на ин. языках, 1958. 459 с.
10. Генеральний регіонально анотований корпус української мови : вебсайт. URL: http://uacorpus.org/ (дата звернення: 16.07.2021).
11. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / ред. кол. : О.С. Мельничук (гол. ред.), І.К. Білодід, В.Т. Коломієць, О.Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні . Київ : Наукова думка, 1982. Т. 1. 632 с.
12. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / уклад. Р.В. Болдирєв та ін.; ред. тому В.Т. Коломієць, В.Г. Скляренко. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 4. 656 с.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Петренко, Є. М. (2021). КОЛОКАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ «РОЗПАЧ» В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ І ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ. Нова філологія, (83), 208-212. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-30
Розділ
Статті