ЕКСПЛІКАЦІЯ ЛЕКСИЧНО ТА СЕМАНТИЧНО ОКАЗІОНАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КОНОТАТИВНИМ УВИРАЗНЕННЯМ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Ключові слова: конотація, семантика, явище, іменник, лексичні та семантичні оказіоналізми, преса, експлікація

Анотація

Конотація у статті репрезентується як лексико-семантичне явище, що увиразнюється складною термінологічною парадигмою, діалектичною структурною організацією та семантичною різноплановістю. Як лінгвістичний феномен конотація тісно пов’язана з інноваційними, історичними, прагматичними, аксіологічними модифікаціями у суспільстві. Узуально-оказіонально виражені лексеми репрезентують зміни у мовній картині світу, що виражають психологічні, екстралінгвальні, семіотичні ракурси реального/ірреального простору. Особливу увагу приділено узуально та оказіонально диференційним іменникам з конотативним значенням, які активно вживаються у мові української преси. До узуально різноаспектних іменників з конотативним значенням належать активно вживані, продуктивно функціональні лексичні одиниці. Під оказіонально диференційними іменниками з конотативним значенням розуміють такі, що поділяються на лексичні, у яких репрезентується нова форма та зміст лексеми, та семантичні, що характеризуються новою змістовою наповненістю, а їхня форма залишається незмінною. Виявлення значення лексично та семантично оказіональних іменників з конотативним увиразненням можливе завдяки: 1) підтекстовій потенційності, що допомагає розкрити суть та специфіку конотативного значення; 2) асоціативним реакціям, що спонукають до створення образної картини світу та експлікації семантичного потенціалу конотативно вираженої лексеми; 3) текстовим компонентам, які служать для вираження та передачі семантичного потенціалу іменників з конотативним увиразненням та можуть стояти у препозиції чи постпозиції до аналізованого слова; 4) лапкам, що виконують функцію розрізнення семантичного навантаження лексеми у певних контекстних ситуаціях; 5) семантичним модифікаціям, що характеризуються зміною значення у інформаційній контекстуальній площині, де розкривається конотативний потенціал аналізованого слова. Лексично та семантично оказіональні іменники з конотативним значенням у мові української преси фокусують та підкреслюють інновації, що відбуваються у всіх сферах буття.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
2. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. М. : Высшая школа. 1989. 216 с.
3. Мироненко О.В. Лексико-семантична категорія конотації у проєкції на прислівникові слова. Молодий вчений. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. Ч. II. № 10 (37) жовтень. С. 186–189.
4. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М. : Наука, 1986. 144 с.
5. Українська мова. Енциклопедія / редкол.р: Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. 3-тє вид., зі змінами і доп. К.р: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 2007. 856 с.
6. Харченко В.К. Взаимодействие коннотативных признаков, созначений в семантике слова. Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака : межвуз. сб. науч. тр. Воронеж : Изд-во Воронеж.ун-та, 1983. С. 47–52.
7. Харченко В.К. Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова. Русский язык в школе. 1976. № 3. С. 66–71.
8. Юрченко Т.Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10. 02.01 ; НАНУ, Ін-т української мови. К., 2003. 19 с.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Мироненко, О. В. (2021). ЕКСПЛІКАЦІЯ ЛЕКСИЧНО ТА СЕМАНТИЧНО ОКАЗІОНАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КОНОТАТИВНИМ УВИРАЗНЕННЯМ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ. Нова філологія, (83), 181-185. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-26
Розділ
Статті