ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Ключові слова: оцінка, словосполучення, ад’єктив, оцінність, семантична структура, сема, структурна схема

Анотація

У статті розглядаються проблеми вираження оцінки в словосполученні. У сучасному мовознавстві проблеми номінації особливо актуальні і торкаються різних мовних одиниць – слова, словосполучення, речення, тексту, тобто в принципі всі форми мовної фіксації будь-якого факту або явища можуть кваліфікуватися як засоби номінації. Оцінність лежить в основі самого процесу номінації. Отже, оцінка – це сутність мовної презентації позамовної дійсності. У процесі еволюції мовної системи оцінка, проявляючись експліцитно, викристалізувалася в мовні одиниці – афікси, слова, словосполучення, окремі висловлювання. Словосполучення – це більш складний у структурному плані засіб вираження потенціалу оцінки. Аналіз фактичного матеріалу показав, що оцінка здебільшого реалізується словосполученнями зі структурними схемами Adj. + N (з варіантом Adj. + Adj. + N) та N of N. Це цілком закономірно, оскільки в семантичній структурі ад’єктивів семи оцінності трапляються частіше, ніж у семантичній структурі інших частин мови. Сама природа атрибутивних словосполучень з суб’єктивним компонентом у їх значенні, що вноситься означенням, сприяє прямому чи опосередкованому вираженню оцінки й ставлення суб’єкта (мовця). У словосполученнях вживаються предикати, що позначають концепти конкретної семантики. Як правило, це іменники, що відображають внутрішній світ людини, її повсякденне життя, поведінку, розумову й фізичну діяльність. Така лексика завжди містить сему оцінки у своїй семантичній структурі. При дослідженні атрибутивних словосполучень привертає увагу той факт, що майже всі прикметники мають у своїй семантичній структурі оцінні семи, що забезпечує появу оцінки в словосполученні в цілому. Словосполучення, побудовані за структурною схемою N of N, також приймають активну участь в актуалізації оцінки. Ці словосполучення мають невимірно більш важливу для оцінки якість: вони зберегли в семантичній структурі сліди колишніх контекстів свого уживання. Ступінь емоційності таких контекстів неоднакова, але й несуттєва для їх теперішнього уживання. Усі оцінні предикати, що беруть активну участь у творенні словосполучень, належать до найбільш вживаних лексичних пластів англійської мови. Оцінка найчастіше актуалізується через словосполучення, структурні схеми яких містять прикметники, що цілком закономірно, оскільки у семантичній структурі ад’єктивів семи оцінності трапляються частіше, ніж у семантичній структурі інших частин мови. Перспективним є дослідження функціонування оцінних словосполучень у публіцистичному та інших типах дискурсу.

Посилання

1. Василюк І.М. Сталі словосполучення з аутоантонімічною семантичною структурою в сучасній англійській мові. Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. Вип. 41. С. 3–11.
2. Виноградов В.В. Избранные труды: исследования по русской грамматике. Москва : Наука, 1975. 560 с.
3. Дудик П.С., Прокопчук Л.В. Синтаксис української мови. Київ : Академія, 2010. 384 с.
4. Жлуктенко Ю.О. Номинативные аспекты словосочетания. Проблемы варьирования языковых единиц. Киев : УМКВО, 1990. С. 84–93.
5. Масицька Т.Є. Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2016. 416 с.
6. Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии. Київ : Наукова думка, 1989. 128 с.
7. Adams V. Complex Words in English. London, New York : Routledge, 2001. 184 p.
8. Sageder D. Terminology today: a science, an art or a practice? : Some aspects on terminology and its development. Brno Studies in English. 2010. Volume 36, No. 1. P. 123–134.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Смаглій, В. М. (2022). ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Нова філологія, (86), 170-174. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-25
Розділ
Статті