СПЕЦИФІКА СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: фразеологізми, соматизми, мова, фразеосистема, лексема

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «фразеологічна одиниця», що розглядається як специфіка засобу когнітивного підходу в дослідженні мови і понятійний апарат когнітивної лінгвістики, включаючи проблеми взаємозв’язку мовної та концептуальної картин світу, визначення концепту як структуруючого елемента картини світу і як культурно значущої сутності, а також концепт світу та відображення процесів концептуалізації часу у різних науках. Проаналізовано фразеологічні одиниці з компонентом антропонімом, що допомагають виявити специфічне для української культури бачення світу та людини, характерні особливості функціонування власних імен у складі фразеологічних одиниць. На підставі вивченого встановлено, що фразеологію слід вивчати, беручи до уваги всі відомості про мотивацію етимології тієї чи іншої одиниці, аналіз особливостей когнітивних процесів, що лежать в основі утворення вторинних номінацій, контекстуальних та дискурсивних особливостей функціонування, а також визначення культурної конотації та культурно-ціннісної ролі фразеологізму. Для проведення цього дослідження фразеологічних систем найчастіше необхідні соціопсихологічні, світоглядні знання, які б адекватно інтерпретували образну форму, мотивували фразеологізми та архетипічні форми усвідомлення світу. Обгрунтовано, що проблема вивчення фразеологізмів різних мов корелює з основними напрямами антропоцентричної парадигми. Простежено традиційні методи вивчення фразеологічної системи, такі як структурний, граматичний і семантичний, які, безумовно, залишаються авторитетними, але відходять на другий план, оскільки зростає інтерес до лінгвокульторологічного аспекту дослідження. На сьогодні науковці розглядають фразеологізми як «національно-специфічні одиниці мови, що акумулюють культурний потенціал народу».

Посилання

1. Бергсон А. Собрание сочинений: в 4 т. Москва : Московский Клуб, 1992. Т. 1. 336 с.
2. Вайнтрауб Р.М. Опыт сопоставления соматической фразеологии в славянских языках. Труды Самаркандского университета. Вопросы фразеологии. 1975. Вып. 288. № 9. С. 162–170.
3 Винник В.О., Горобець В.Й., Карпова В.Л., Коломієць Л.І., Масенко Л.Т., Німчук В.В., Понамарчук Л.С. Історія української мови: Лексика і фразеологія. Київ : Вища школа, 1983. 743 с.
4. Денисюк В.В. Фразеологізми із семантичним центром «зуб» в українській мові ХVI – першої половини ХVII ст. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики i лексикології української мови : збірник наукових праць, м. Київ, 2007. Вип. 2, кн. 2. С. 236–237.
5. Луценко Н. Восточнославянские этимологии. Лінгвістичні студії : збірник наукових праць. Вип. 14. Донецьк, 2006. 291 с.
6. Німчук В.В. Давньоруська спадщина української мови. Київ : Вища школа, 1992. 412 с.
7. Огієнко І. Історія української літературної мови. Київ : Либідь, 1995. 296 с.
8. Скляренко В.Г. Етимологічні розвідки. Мовознавство, 2010 № 4–5. С. 10–21.
9. Черниш Т.О. Компаративно-зіставне дослiдження слов’янської лексики у контексті етимологічних гнізд із близькозначними коренями. Мовознавство. 1998. № 2–3. С. 168–179.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Міненко, О. В., Єремеєва, Н. Ф., & Крічкер, О. Ю. (2022). СПЕЦИФІКА СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Нова філологія, (86), 117-124. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-17
Розділ
Статті