МІСЦЕ ФЕНОМЕНА ІРОНІЇ В ЛІНГВІСТИЦІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА РІВНІ АНАЛІЗУ

Ключові слова: іронія, іронічний смисл, комунікативна імплікатура, іронічний принцип спілкування, теорії відлуння, теорія удавання, теорія концептуальної інтеграції

Анотація

Наукову розвідку присвячено дослідженню лінгвістичної специфіки та статусу іронії, виявленню її онтологічних ознак, особливостей породження та інтерпретації іронічного смислу з точки зору риторико-стилістичного, структурно-семантичного, прагматичного й когнітивного підходів. Структурно-семантичний напрям розглядає іронію в межах значення окремої лексичної одиниці чи в межах структури окремого речення з опорою на об’єктивні словникові дефініції чи асоціативний комплекс, який структурується стереотипним знанням. Прагматична теорія, незважаючи на концептуально новий рівень інтерпретації іронії, є спадкоємницею теорії структурно-семантичної. Іронія з прагматичної точки зору розглядається на рівні висловлення у безпосередній співвіднесеності із ситуацією спілкування. В межах когнітивної парадигми іронія розглядається як елемент концептуальної системи людини. Когнітивний погляд на іронію дає можливість розв’язати питання, які залишалися поза увагою попередніми лінгвістичними теоріями, розглянути глибинні механізми розуміння іронії на рівні дискурсу у сукупності всіх прагматичних, соціокультурних та психологічних характеристик. Доведено, що, незважаючи на фундаментальні відмінності, які лежать в основі риторико-стилістичного, структурно-семантичного, прагматичного і когнітивного підходів, їх не можна вважати концептуальними антиподами. Кожний з цих напрямів, використовуючи свій науковий інструментарій і комплекс методів, відкриває певну грань іронії, залишаючи поза увагою інші її аспекти. При цьому наголошено, що вся різноманітність розглянутих теорій під належним кутом може сформувати всеосяжну та ефективну модель розуміння іронії. Зіставлення та критичний аналіз риторико-стилістичного, структурно-семантичного, прагматичного та когнітивного підходів дозволив виявити те спільне, що всіх їх об’єднує, а саме трактування іронії як єдиного феномену з двома формами прояву: ідеальною (елемент світосприйняття) та матеріальною (елемент мови). Спільним є розуміння основної ознаки іронії – наявності вираженого та прихованого смислів, пов’язаних відношеннями протилежності чи заперечення та у виокремленні її базової функції – вираження суб’єктивного емоційно забарвленого відношення до дійсності.

Посилання

1. Андрієнко Т.П. Мовленнєвий акт іронії в англійській мові (на матеріалі художньої літератури XVI та XX ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2002. 18 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Москва, 1990. 330 с.
3. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Киев, 1994. 618 с.
4. Грайс Г.П. Логика и речевое общение. Новое в зарубежной лингвистике. 1985. Вып. 16. С. 217–238.
5. Калита О.М. Засоби іронії в малій прозі (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. 238 с.
6. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. 652 с.
7. Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии. Киев, 1989. 128 с.
8. Прокофьев Г.Л. Ирония как прагматический компонент высказывания (на материале английского языка) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Киев, 1988. 206 с.
9. Селіванова О.О. Засади сучасної лінгвометодології. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/node/581.
10. Серль Дж. Метафора. Теория метафоры. Москва : Прогресс, 1990. С. 307–342.
11. Amante D.J. The Theory of Ironic Speech Acts. Poetics Today. 1981. Vol. 2. No. 2. P. 77–96.
12. Clark H.H., Gerrig R.J. On the Pretense Theory of Irony. Journal of Experimental Psychology: General. 1984. Vol. 113. No. 1. P. 121–126.
13. Fauconnier J., Turner M. Principles of conceptual integration. Discourse and Cognition: Bridging the Gap / ed. by J.R. Koenig. Stanford, 1998. P. 269–283.
14. Gibbs R.W. Literal Meaning and Psychological Theory. Cognitive Science. 1984. Vol. 8. No. 3. P. 112–120.
15. Gibbs R.W. Process and Products in Making Sense of Tropes. Metaphor and Thought. Cambridge, 1993. P. 252–277.
16. Hartung M. Ironie in der Alltagssprache: Eine gesprachsanalytishe Untersuchung. Opladen/Wiesbaden, 1998. 198 s.
17. Haverkate H. A Speech act analysis of irony. Journal of Pragmatics. 1990. Vol. 14. P. 77–109.
18. Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cambridge, 1993. 283 p.
19. Kurz G. Metapher, Allegorie, Symbol. Gottingen, 1997. 108 s.
20. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor. Metaphor and Thought. Cambridge, 1993. P. 202–252.
21. Leech G.N. Principles of pragmatics. London, New York, 1983. 250 p.
22. Muecke D.C. The compass of irony. London, 1969. 276 p.
23. Muecke D.C. Irony and the ironic. London and New York, 1982. 110 p.
24. Sandig B. Stilistik der deutschen Sprache. Berlin, New York, 1986. 370 s.
25. Sperber D. Irony and the use-mention distinction. Radical Pragmatics / ed. by P. Cole. New York, 1981. P. 295–318.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Лесик, І. В. (2022). МІСЦЕ ФЕНОМЕНА ІРОНІЇ В ЛІНГВІСТИЦІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА РІВНІ АНАЛІЗУ. Нова філологія, (86), 94-102. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-14
Розділ
Статті