ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ СФЕРИ «ІНДУСТРІЯ КРАСИ» (НА МАТЕРІАЛІ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Ключові слова: галузева лексика, б’юті-сфера, тематична група, парадигматичні відношення, гіпонім, гіперонім, синонім, англіцизм

Анотація

У статті представлено загальну характеристику підмови спеціального призначення, що обслуговує сферу «індустрія краси» сучасної німецької мови. Матеріалом дослідження слугують іменники різних словотвірних моделей. Досліджувані лексичні одиниці є основою структурної і поняттєвої організації тематичної групи зазначеної галузі. У роботі насамперед дано визнане в мовознавстві поняття тематичної групи та визначено її особливості, а також сформульовано авторську дефініцію тематичної групи «індустрія краси». У статті представлено комплексний аналіз німецької лексики б’юті-сфери, а саме виокремлено її найхарактерніші тематичні та лексико-семантичні групи. У результаті дослідження словниковий склад тематичної групи «індустрія краси» був поділений на шість основних підгруп, що детально членують позамовну дійсність. У статті також представлено парадигматичні відношення різних видів між досліджуваними іменниками. Наявні гіперо-гіпонімічні відношення та відношення синонімії різних типів підтверджують системний характер тематичної групи «індустрія краси». Зібраний фактичний матеріал свідчить також про наявність у лексиці б’юті-сфери значної кількості запозичень з англійської мови, що підтверджують вплив позамовної дійсності на словниковий склад. Представлена стаття є першою в низці запланованих досліджень лексики тематичної групи «індустрія краси» сучасної німецької мови і має на меті створити загальне уявлення про словниковий склад цієї підмови. Перспективи подальших досліджень полягають у детальному аналізі основних частин мови (іменників, прикметників, дієслів) лексики б’юті-сфери з урахуванням структурно-семантичного та функціонально-прагматичного аспектів.

Посилання

1. Войцева О.А. Парфумерно-косметична термінологія української мови та її походження. Лексика і стилістика слов’янських мов. 2018. С. 61–70.
2. Гимер Н.О. Лексика косметики та косметології сучасної української мови : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2010. 18 с.
3. Гимер Н.О. Структурний аналіз термінів косметики та косметології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2013. № 765. С. 33–37.
4. Бойко І.І. Англійська термінологія косметології та естетичної медицини: ґенеза, структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2019. 20 с.
5. Зоричич Н. Англоязычные заимствования в современных хорватских СМИ (на примере тематической группы «индустрия красоты»). European journal of literature and lingusistics. 2020. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/angloyazychnye-zaimstvovaniya-v-sovremennyh--horvatskih-smi-na-primere-tematicheskoy--gruppy-industriya-krasoty.
6. Курманаева А.Ж. Формирование терминосистемы индустрии красоты : дис. … докт. философии. Алматы, 2019.
7. InStyle. URL: https://www.instyle.de/beauty
8. Cosmopolitan. URL: https://www.cosmopolitan.de/beauty
9. Brigitte. URL: https://www.brigitte.de/beauty/
10. Васильев Л.М. Теория семантических полей. Вопросы языкознания. 1971. № 5. С. 105–113.
11. Михайлова Т.В. Гіпонімія як лексико-семантична категорія. Лінгвістичні дослідження. Харків. 2016. № 41. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/1398
12. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
13. Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache: eine Einführung. München : Wilhelm Fink Verlag, 2004. 303 S.
14. Лупаревич А.А. Особенности процесса заимствования терминов-англицизмов, выражающих понятия сервисных услуг в индустрии красоты. Актуальные вопросы лингвистики в современном профессионально-коммуникативном пространстве. Омск : Изд-во ОмГТУ, 2018. С. 11–15.
Опубліковано
2022-12-15
Як цитувати
Коваленко, Д. О., & Козак, С. В. (2022). ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ СФЕРИ «ІНДУСТРІЯ КРАСИ» (НА МАТЕРІАЛІ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). Нова філологія, (86), 74-79. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-11
Розділ
Статті