АКТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ “UNCERTAINTY” (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ПОЛИ ГОКІНС “THE GIRL ON THE TRAIN”)

Ключові слова: невпевненість, невизначеність, інгерентність, прагматичний ефект, Пола Гокінс, «Дівчина у потязі»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мовленнєвих засобів вираження категорії “uncertainty” («невизначеність/невпевненість»), описаних на матеріалі психологічного трилеру “The girl on the train” (2015 р.) британської письменниці Поли Гокінс, що згідно зі своєю дефініцією має викликати у читача почуття невизначеності, невпевненості у тому, що відбувається. Сюжет роману зображує життя трьох різних жінок і зосереджений на проблемах їх особистих відносин загалом та алкоголізму головної героїні через неможливість мати дитину та розлучення з чоловіком зокрема. Відомо, що питання щодо системного опису засобів вираження визначеності й невизначеності в англійській мові сьогодні залишається невирішеним, тому для сучасної лінгвістичної науки дана проблема є актуальною, потребує ґрунтовного розгляду та подальших розробок. З’ясовано, що досліджувана категорія в англійській мові являє собою поле, в центрі якого знаходяться означений та неозначений артиклі, які несуть максимальне функціональне навантаження та є найбільш спеціалізованими засобами вираження визначеності / невизначеності постійного вживання. Усі інші засоби належать до периферії даного поля. У роботі досліджувані категорії розглядаються у двох таких аспектах: формальному (описано деякі периферичні засоби реалізації маркерів невизначеності) та комунікативно-прагматичному (представлено огляд функціонального та комунікативного потенціалу даних одиниць). Отримані результати свідчать, що невизначеність є інгерентною рисою мови, до категорії модераторів якої відносимо лексико-синтаксичні одиниці, що надають суб’єктивному компоненту висловлювання комунікативну інтенцію невпевненості в різних прагматичних варіантах та виступають як своєрідний механізм захисту, маркуючи нечіткість, неясність і сумнів. Вживання даних одиниць може бути викликане також незнанням нюансів питання, умовчанням, амбівалентністю, відсутністю зацікавленості у предметі розмови або людині, обмеженістю лексичних ресурсів мови чи її незнанням тощо.

Посилання

1. Гурин В.В. Некоторые аспекты актуализации категории “uncertainty” в английском языке. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 2 (56) : в 2-х ч. Ч. 2. C. 78–80.
2. Залужна М.В. Реалізація принципу невизначеності в англійській мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріалі британських постмодерних художніх текстів ХХІ століття) : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2016. 20 с.
3. Катина Н.А. Функциональная специфика дискурсивных маркеров «речевое отгораживание». Преподаватель ХХI века. 2012. № 3. С. 324–328.
4. Кишко С. К вопросу о плане выражения категории модерации. Науковi записки. Серія «Філологічні науки». 2008. Випуск 75 (2), С. 54–57.
5. Коробка О.В. Семантичні особливості субстантивів doubt и uncertainty в англійській мові. Мови та літератури у полікультурному суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 17 листопада 2017 р. / за заг. ред. Ю.Г. Федорової. Маріуполь : МДУ, 2017. С. 35–36.
6. Лабетова В.М. Категорія визначеності / невизначеності як лінгвістична проблема. Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. 2016. Вип. 42. С. 136–143.
7. Мартынова И.А. Лексические маркеры неопределенности в разговорном англоязычном дискурсе. Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2016. № 2. С. 30–34.
8. Песина С.А., Пулеха И.Р., Тандон П. Функциональные особенности устойчивых словосочетаний. Категории неопределенности в английском языке. Гуманитарно-педагогические исследования. Т. 3. № 1, 2019. С. 66–70.
9. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд-е, перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2022. URL: http://economics.niv.ru/doc/dictionary/economical/fc/slovar-205-2.htm#zag-3034.
10. Фаттахова Э.Б. Категория определённости-неопределённости в разноструктурных языках (на материале английского, китайского и татарского языков) : автореф. … канд. филол. наук : 10.02.20. Казань, 2015. 23 с.
11. Heather Pon-Barry, Stuart M. Shieber. Recognizing Uncertainty in Speech. Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2011. P. 1–11.
12. Paula Hawkins. The Girl on the Train. Riverhead Books, 2015. 336 p.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Давиденко, Н. І., & Лозовська, К. О. (2022). АКТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ “UNCERTAINTY” (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ПОЛИ ГОКІНС “THE GIRL ON THE TRAIN”). Нова філологія, (86), 35-41. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-5
Розділ
Статті