МАНІПУЛЯТИВНО-МЕТАКОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ

Ключові слова: модель, емоційна / соціальна / мовленнєва маніпуляція, метакомунікація, стилістичні і лінгво-когнітивні засоби, метадискурсивні прийоми, політичний (мета)дискурс, публічні промови, стратегії, тактики

Анотація

У статті ідентифіковано «маніпулятивно-метакомунікативну модель англомовного дискурсу», яку представлено як різновид когнітивно-дискурсивної моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації й обґрунтовано необхідність такої модифікації. Зауважено співвідношення термінів «маніпулятивний вплив» та «риторичний вплив». Установлено правомірність маркування політичних промов як маніпулятивних і метакомунікативних. Охарактеризовано етапи побудови маніпулятивно-метакомунікативної моделі англомовного політичного/риторичного дискурсу з виділенням маніпулятивного (когнітивного) та метакомунікативного (дискурсивного) блоків, де у маніпулятивному блоці представлено ланцюжок когнітивних операцій, спрямованих на вибір маніпулятивних технік впливу на основі метакомунікативного знання; натомість стратего-тактичну конфігурацію дискурсу зображено в метакомунікативному блоці. Визначено, що метадискурсивні засоби є одиницями, що становлять перехідну ланку між двома зазначеними блоками. Доведено на основі кількісного аналізу, що в політичному дискурсі преференція надається регулятивному, фатичному та рефлективному різновидам метакомунікації в рамках емоційної, соціальної та мовленнєвої маніпуляції як таким, що реалізують тактики ілюзування, емоційного зараження, навіювання, емоційного переконування, (псевдо)аргументації, імітування, туманних натяків. Зокрема, з’ясовано, що в політичних публічних виступах регулятивні метакомунікативи (МК) вибираються промовцями для обрамлення і вираження своєї думки, адже виступ має бути риторично красивим; контактно-фатичні МК спрямовані на встановлення контакту з аудиторією на початку промови, підтримання її уваги протягом всієї промови та її ефектне закінчення; рефлективні МК, а саме адресні МК, маркують розмірковування, введення коментарів тощо як власних, так і тих, які, на думку політика, мають слухачі, тобто промовець має емпатично захопити аудиторію, змусити її відчути, що виступаючий відповідає за свої слова, що поділяє хвилювання й очікування слухачів.

Посилання

1. Фролова И.Е. Конфронтация как стратегия англоязычного дискурса. Как нарисовать портрет птицы. Методология когнитивно-коммуникативного анализа языка. С. 148–207. Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина. 2017.
2. Plowman K. & Wilson Ch. Strategy and Tactics in Strategic Communication: Examining their Intersection with Social Media Use. International journal of strategic communication, 2018. 12(3), 1–20.
3. Prihodko G., Prokhodchenko O., Zaluzhna M. & Motoshkina G. Strategies and tactics of evaluative discourse. Advances in economics, business and management research, 2020. 129, 1–7.
4. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Москва : Эксмо. 2005.
5. Dijk van T. A. Political discourse and ideology. / In C.U. Lorda & M. Ribas (Eds.), Anàlisi del discurs politic. Pp. 15–34. Barcelona : Universitat Pompeu Fabra. 2005.
6. Morozova O.I. Speech manipulation in a multyparty interactive field. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія», 2013. № 16(2), с. 84–91.
7. Грицкевич Ю.Н. Информационные и информационно-аналитические жанры в региональном массмедийном политическом дискурсе. Вестник Псковского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки», 2016. № 4, с. 130–136.
8. Чудинов А.П. Дискурсивные характеристики политической коммуникации. Политическая лингвистика, 2012. № 2(40), с. 53–59.
9. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Москва : Гнозис. 2004.
10. Ільницька Л.Л. Особливості використання сугестивних та маніпулятивних технологій у сучасному англомовному політичному дискурсі. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2010. с. 115–125.
11. David M.Kh. Language, power and manipulation: The use of rhetoric in maintaining political influence. Frontiers of Language and Teaching, 2014. No. 5, p. 164–170.
12. Qi D. Маніпулятивні комбінації в англомовному політичному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія», 2022. № 13(81), с. 17–19.
13. Голоднов А.В. Риторический метадискурс: основания прагмалингвистического моделирования и социокультурной реализации (на материале современного немецкого языка). Санкт-Петербург : Астерион. 2011.
14. Гнезділова Я.В. Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації : докторська дисертація. Київський національний лінгвістичний університет, Київ. 2021.
15. Obama B. The keynote address at the Democratic National Convention in Boston Tuesday night. 2004. URL: https://www.history.com/news/10-modern-presidential-speeches-every-americanshould-know.
16. Barack Obama’s “A More Perfect Union” Speech. 10 Modern Presidential Speeches Every American Should Know. 2008. URL: https://www.history.com/news/10-modernpresidential-speeches-every-american-shouldknow
17. Chilton P. Analysing political discourse. Theory and practice. London, New York : Routledge. 2004.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Гнезділова, Я. В. (2022). МАНІПУЛЯТИВНО-МЕТАКОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ. Нова філологія, (86), 26-34. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-4
Розділ
Статті