НАУКОВИЙ ДИСКУРС. СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ

Ключові слова: дискурс, науковий дискурс, жанрово-стильові диференціації наукового дискурсу, класифікація наукового дискурсу

Анотація

Термін «дискурс» має довгу історію становлення: він змінював своє значення протягом епох, а сучасне його значення виникло під впливом філософії постмодернізму. Термін «дискурс» згадується ще у філософії античних класиків (у діалогах Платона, який розмежовує поняття загального, цілісного, нечасткового, неіндивідуального, єдиного і дискурсивного розуму, який у своєму русі охоплює і співвідносить окремі смисли). Трактування нового бачення дискурсу у філософії XX століття виражається в тому, що під ним розуміється розвиток мовної конструкції (мова або текст) у монолозі, що започаткувало дослідження різних дискурсів. Науковий дискурс, як не парадоксально, став одним з останніх, який починають досліджувати. З 50-х років ХХ століття з’являються дослідження, які спеціально присвячені специфіці наукового викладу і власне науковому дискурсу, визначенню його загальної характеристики, жанрово-стильовій диференціації. Особливу увагу вивченню жанрових характеристик наукового дискурсу приділяли такі дослідники: П. Селігей, Н. Непийвода, М. Котюрова, О. Ільченко й інші. Лінгвістичний аналіз дискурсу здійснили Н. Арутюнова, Т. Дейк, Дж. Лакофф та інші. Роботи цих дослідників становлять методологічну основу під час формулювання терміна «науковий дискурс». За С. Барановою, науковий (академічний) дискурс – це вербалізований у тексті тип дискурсивної діяльності за сферою комунікації, мовленнєва взаємодія представників відповідної соціальної групи/інституту з метою реалізації статусно-рольових можливостей у заданих цим соціальним інститутом межах, складова частина власне професійної зони професійного дискурсу. В авторитетних виданнях з’являються твердження, що мова наукової прози кардинально протиставлена мові художньої літератури, тому будь-які «прикраси», почуття і переживання автора недоречні. Але сучасна цифровізація і пришвидшений обмін інформацією змінили і розширили науковий дискурс.

Посилання

1. Арутюнова Н. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1990. С. 136–137.
2. Ван Дейк Т.Д. Язык. Познание. Коммуникация. Москва : Высшая школа, 1989. 896 с.
3. Івасенко Л. Науковий виклад у дослідженнях вітчизняних учених. Культура видання: теоретичні аспекти та практичне втілення. 2007. С. 137–141. URL: http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/2-46/22.pdf (дата звернення: 10.09.2021).
4. Кожина М. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики. Пермь, 1964. С. 102–175.
5. Куранова С. Дискурс-аналіз як інтегративний комунікативно орієнтований метод у лінгвістиці. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2011. Вип. 9. С. 253– 263.
6. Маслова Т. Типологія наукового дискурсу в сучасній мовознавчій парадигм. Англістика й американістика : збірник наукових праць. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту. 2012. Вип. 10. С. 39–43.
7. Науковий дискурс. URL: http://library.gnpu.edu.ua/books/Scientific%20language/Content.htm (дата звернення: 21.09.2021).
8. Петровська О., Баранова С. Науковий дискурс та його компоненти. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/26210/1/Petrovs%27ka%20.pdf;jsessionid=9DD054148EA8B251D918B2DC4BE2B7FC (дата звернення: 21.09.2021).
9. Чижевская М. Культурно-исторические основы формирования западного и российского социально-политического дискурса. Альтернативы регионального развития : материалы II-й Международной конференции (Шабунинские чтения), Волгоград, 7–8 октября 2011 г. С. 251–280.
10. Философия Платона. URL: https://www.plato.spbu.ru/SUMMERSCHOOL/summerschool1/06.htm (дата звернення: 21.09.2021).
11. Фуко М. Археология знания. Киев : Ника-Центр, 1996. 208 с.
12. Benveniste, E. On Discourse. The Theoretical Essays: Film, Linguistics, Literature. Manchester: Manchester Univ. Press, 1985. 152 р.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Труба, Г. М. (2021). НАУКОВИЙ ДИСКУРС. СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ. Нова філологія, (84), 242-247. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-34
Розділ
Статті