КАТЕГОРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНИХ НАУКАХ ТА ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Ключові слова: система забезпечення, понятійний апарат, електронні багатомовні академічні словники, терміносистема, інформаційне забезпечення

Анотація

У статті визначено роль системи підтримки проведення наукових досліджень у сфері економіки та державного управління. У дослідженні обґрунтовано те, що наукові дослідження визначають особливості соціально-економічних характеристик країни, перспективи її розвитку та рівень життя. Питання, пов’язані з інтенсифікацією наукових досліджень в економіці та державному управлінні, є особливо актуальними, оскільки ці сфери досліджень, поряд із технічним напрямом, визначають ключові основи суспільства. Уважаємо, що однією з найважливіших передумов активізації та належної організації наукових досліджень є система їх підтримки. Опорна система як сукупність компонентів, що визначають можливості наукової роботи, є складним явищем, що включає єдність відповідних елементів. Структура системи забезпечення визначається так: кадрове забезпечення, методичне забезпечення, технічне забезпечення й інформаційне забезпечення. Інформаційна підтримка, а також кадрова підтримка є двома найважливішими елементами наукового процесу. Ми вважаємо, що одним із ключових елементів інформаційного забезпечення наукового дослідження є підтримка категорій як відповідної терміносистеми, що використовується в певній галузі дослідження. Підтримка категорій істотно впливає на особливості організації наукових досліджень, їхньої раціоналізації, процес інтеграції вітчизняних наукових досягнень у світовий інформаційний простір. За результатами вивчення прикладів з економіки та державного управління виявлено проблеми в узгодженні та співвіднесенні термінології вітчизняної та зарубіжної науки. Відмінності між конотаціями термінів як в економіці, так і в державному управлінні впливають на якість і обсяг результатів досліджень українських учених. Подолання цієї проблеми можливе, на нашу думку, шляхом формування електронних багатомовних академічних словників у відповідних сферах, що сприятиме гармонізації категоріального апарату дослідження та надасть більші можливості для інтеграції вітчизняних науковців у світовий науковий простір. Авторами визначено роль системи забезпечення для проведення наукових досліджень у сфері економічних наук та державного управління. З’ясовано, що категоріальне забезпечення суттєво впливає на особливості організації наукових досліджень, їх раціоналізацію та процес інтеграції вітчизняного наукового доробку у світовий інформаційний простір. Ідентифіковано роль електронних багатомовних академічних словників у процесі формування категоріального забезпечення наукових досліджень.

Посилання

1. Адамова І., Власова Т. Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 3–4. С. 316–323.
2. Висоцький О., Висоцька О., Шаров Ю. Основи державного управління. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008. Ч. І. 52 с.
3. Горбатюк С. Інформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. № 4. С. 130–138.
4. Кузьминчук Н., Куценко Т., Терованесова О. Теоретичні підходи до розуміння сутності маркетингової товарної політики підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 149–158.
5. Видатки держбюджету України 2014–2020 рр. /Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2014 (дата звернення: 28.11.2020).
6. Орлова К. Управління бізнесом : підручник. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. 319 с. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/7528;jsessionid=1FF1CEC3D0581C07371D0A7D06AC8F13 (дата звернення: 27.11.2020).
7. Про інформацію : Закон України № 2657-ХІІ від 02.10.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 29.11.2020).
8. Про науково-технічну інформацію : Закон України № 3322–ХІІ від 25.06.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text(дата звернення: 29.11.2020).
9. Про рекламу : Закон України № 270/96-ВР від 03.07.1996 р. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр (дата звернення: 29.11.2020).
10. Філіпова Л., Артамонова Н. Інформаційне забезпечення наукових досліджень: тенденції розвитку (на прикладі медичної науки). Вісник Книжкової палати. 2009. № 11. С. 24–31.
11. Bevir M. Governance: A very short introduction. Oxford, UK : Oxford University Press, 2012. 152 p.
12. Advertising. Business Encyclopedia / Shopify. URL: https://www.shopify.in/encyclopedia/advertising (дата звернення: 29.11.2020).
13. Kotler P., Keller K. Marketing management. 14th ed. New Jersey : Prentice Hall, 2012. 812 p.
14. Lewis B.R. Advertising. The Blackwell Encyclopedia of Management. Marketing. Blackwell Publishing, 2005. 415 p.
15. Tanzi V. Gospodarcza rola Państwa w XXI wieku. Seria “Materiały i Studia”. Z. 204. Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2006. 21 s.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Сивак, О. Б., Орлова, К. Є., & Ксендзук, В. В. (2021). КАТЕГОРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЧНИХ НАУКАХ ТА ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ. Нова філологія, (84), 235-241. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-33
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають