ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: фразеологізм, способи перекладу, описовий переклад, дослівний переклад, фразеологічний аналог, фразеологічний еквівалент

Анотація

Статтю присвячено дослідженню способів перекладу фразеологічних одиниць англійської економічної термінології українською мовою. У статті представлено основні труднощі, які виникають під час перекладу фразеологізмів з англійської українською мовою. Окреслено чинники, від яких залежать правильність і точність перекладу фразеологічних одиниць, серед яких перше місце посідає джерело походження фразеологізму (однакове чи відмінне) у мові оригіналу та в мові перекладу. У роботі розглянуто способи перекладу фразеологічних одиниць загалом і бізнес-фразеологізмів зокрема. Основні способи перекладу фразеологічних одиниць поділяють на фразеологічні (переклад за допомогою фразеологічного аналога та переклад за допомогою абсолютного/відносного еквівалента) та нефразеологічні (описовий переклад, дослівний переклад та контекстуальна заміна). Встановлено, що переклад фразеологічних одиниць економічної сфери діяльності здійснюється за допомогою описового способу, фразеологічного аналога, фразеологічного еквівалента, дослівно, а також за допомогою транслітерації з поясненням. Здійснено аналіз зазначених способів перекладу, описано переваги і недоліки кожного з них. З’ясовано, що для передачі фразеологічних одиниць економічної сфери діяльності найефективнішим та найрегулярнішим способом перекладу є описовий. Використання описового способу перекладу надає можливість точно та змістовно передати значення термінологічного фразеологізму. Найсуттєвішими недоліками зазначеного способу перекладу є його громіздкість та здатність позбавити фразеологічну одиницю образності. Переклад за допомогою фразеологічного аналога та дослівний переклад належать до менш регулярних способів перекладу термінологічних фразеологізмів. Особливість дослівного способу перекладу полягає в його додатковому поясненні, яке часом може бути надто громіздким та позбавляти фразеологічну одиницю лаконічності, проте воно сприяє правильному розумінню фразеологічної одиниці. Визначено, що переклад за допомогою фразеологічного еквівалента та транслітерація з додатковим поясненням для передачі фразеологічних одиниць економічної сфери діяльності українською мовою використовуються вкрай рідко.

Посилання

1. Baker M. In other words: A coursebook on translation. London and NewYork : Routledge, 2011. 332 p.
2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця : Нова книга, 2003. 448 с.
3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Москва : ЭТС, 2001. 424 с.
4. Влахов С.И. Непереводимое в переводе. Москва : Международные отношения, 1980. 342 с.
5. Личук М.І., Шинкарук В.Д. Ступені фразеологізації речень. Чернівці : Рута, 2001. 135 с.
6. Доля А.В., Пільгуй Н.М. Особливості перекладу бізнес-ідіом в англомовному економічному дискурсі. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2015. № 13. С.63–66.
7. Collin P.H. Dictionary of Economics. London: A & C Black, 2003. 224 p. URL: https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2013/09/dictionary-of-economics-2.pdf (дата звернення: 20.10.2020).
8. Oxford dictionary of Business and Management / Edited by Jonathan Law. 5 ed. Oxford : Oxford University Press, 2009. 600 p.
9. Кравченко Н.В. Великий англо-український, українсько-англійський бізнес-словник. Харків : Торсінг Плюс, 2009. 496 с.
10. Задко Т.П. Збереження стилістичних функцій фразеологізмів під час їх перекладу українською мовою. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. 2016. Т. 1. № 5. С. 120–123.
11. Whitmell C. 505 Business Idioms and Phrasal Verbs. Kindle edition, 2015. 110 p. URL: https://docuri.com/download/505-business-english-idioms-and-phrasal-clare-whitmell_59c1ced-7f581710b28639707_pdf (дата звернення: 08.11.2020).
12. Нагорна М. Основні шляхи перекладу фразеологізмів українською мовою. Наука. Освіта. Молодь. 2016. № 2. С. 47–48.
13. Новікова Т.В. Переклад фразеологізмів крізь призму теоретичних досліджень. Наукові записки національного університету «Острозька академія». 2015. № 52. С. 203–207.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Петрина, О. С., & Цюцюра, Д. Р. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ. Нова філологія, (84), 193-199. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-27
Розділ
Статті