ОБРАЗ ФАУСТА: ПРАГНЕННЯ ДО ЗНАНЬ І ТЯГАР МУДРОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТРАГЕДІЇ Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ» ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКИХ І АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

Ключові слова: перекладознавство, переклад, мовна особистість, Ґете, Фауст

Анотація

“Faust” Й.В. Ґете – видатне явище світової культури й водночас глибоко національний твір. Всеохопність поетичного задуму Й.В. Ґете виявляється в змалюванні головного героя, який мучиться розривом між мрією та дійсністю. Й.В. Ґете писав «Фауста» все своє життя, вклавши в трагедію те, чим жив сам, усі свої враження, роздуми, пізнання. У статті подано стислий перекладознавчий аналіз мовної особистості Фауста з однойменної трагедії Й.В. Гете та її українських (І. Франка, Д. Загула, М. Улезка й М. Лукаша) та англомовних (британських – А. Свонвік і Дж. Пріста – і американських: Б. Тейлора, Ч. Брукса й Е. Кляйна) перекладів. Запропоновано підхід до аналізу індивідуалізованого мовлення персонажа через когнітивний і мотиваційний рівні мовної особистості (за Ю. Карауловим), зокрема, на когнітивному рівні розглянуто ключові когнітивні установки й метафору, притаманну персонажу Фауста. Завдяки аналізу мовлення персонажа й шляхів вираження емоцій в оригіналі й перекладах можемо зробити висновки про успішність відтворення аналізованої мовної особистості. Усі перекладачі іноді замінювали усвідомлення Фаустом себе або інших конкретних та абстрактних людей виразами, де присутні поняття «дух», «душа» й «серце», використовуючи слова “spirit” і «дух» набагато частіше, ніж слово “Geist”, вжите в оригіналі. Отже, можна припустити, що образ Фауста також змінюється в перекладах: він стає більш емоційним і вірить у духовність усього, що його оточує. У перекладі І. Франка можна помітити разючу відмінність, оскільки слово «душа» вживається лише 5 разів, тобто на відміну від усіх інших аналізованих перекладів навіть менше, ніж в оригіналі. Фауст у перекладі І. Франка більше наголошує на поняттях «дух» і «серце» як двох принципах, які у своєму дуалізмі провокують персонажа шукати сенс життя. Аналіз образу Фауста проведено на основі всієї його мовної партії в першій частині трагедії Й.В. Ґете, що складає 221 висловлювання (репліки в діалогах і монологи). Усі вони певною мірою відтворені в аналізованих українських та англомовних перекладах, тобто загальний матеріал для аналізу налічує 2 210 уривків різної довжини.

Посилання

1. Англо-український фразеологічний словник : Близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев ; відп. ред. Л.В. Кирпич. Київ : Знання, 2005. 1056 с.
2. Ґете Й.В. Фавст / Перекл. І. Франко. Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван Франко. Т. 13. Київ : Наук. думка, 1978. C. 174–424.
3. Ґете Й.В. Фауст. Трагедія. І частина / перек. з нім. мови М.Т. Улезко. Київ : Держ. вид. України, 1926. 332 с.
4. Ґете Й.В. Фауст. Траґедія. І частина / з нім. мови вірш. переклад Д.Ю. Загула ; з портретом Ґете та 12 ілюстраціями Ліцен-Маєра. Київ – Відень : Вернигора, 1919. 136 с.
5. Ґете Й.В. Фауст : трагедія / з нім пер. М.О. Лукаш. Київ : Вид-во Жупанського, 2013. 629 с.
6. Диомидова А.А. «Творческая личность переводчика»: когнитивная модель формализации. Kalbotyra. 2007. № 57. С. 71–81.
7. Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю. Українська перекладознавча думка 1920-х – початку 1930-х років : хрестоматія вибраних праць з перекладознавства до курсу «Історія перекладу» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Переклад» / за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. Вінниця : Нова Книга, 2011. 503 с.
8. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Наука, 1987. 264 с.
9. Лейтес Н.С. От «Фауста» до наших дней : Из истории немецкой литературы : книга для учащихся старших классов. Москва : Просвещение, 1987. 223 с.
10. Словник античної мітології / Упоряд. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів. Тернопіль : Навчальна книга. Богдан, 2006. 312 с.
11. Словник української мови : В 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980.
12. Шахнарович А.М. Языковая личность и языковая способность. Язык-система. Язык-текст. Язык-способность : Сборник статей. Москва : Изд-во РАН. Ин-т рус. яз., 1995. С. 213–223.
13. Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Москва : Худож. лит., 1981. 687 с.
14. Duden Deutsches Universalwörterbuch. 5-te überarbeitete Auflage, herausgegeben von der Dudenredaktion. Dudenverlag, Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich, 2003. 1892 S.,
15. Goethe J.W. Faust. Gesamtausgabe. Leipzig : Insel-Verlag, 1969. 651 S.
16. Goethe J.W. Faust / Transl. by A.S. Kline. URL: https://www.poetryintranslation.com/PITBR/German/Fausthome.php.
17. Goethe J.W. Faust / Transl. by A. Swanwick. London : G. Bell and Sons, Ltd, 1928. 437 p.
18. Goethe J.W. Faust / Transl. by Ch.T. Brooks. URL: http://www.gutenberg.org/etext/14460 19.
19. Goethe J.W. Faust / Transl. by G.M. Priest. URL: http://www.publicappeal.org/library/goethe/faust/index.htm.
20. Goethe J.W. Faust : A Tragedy : Parts I and II / Transl. in original meters by B. Taylor ; Introd. by A. Scenna. 2nd printing. New York : Washington Square Press, 1967. XIX, 426 p.
21. Longman dictionary of contemporary English. Pearson Education Ltd, 2000. 1668 p.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Наняк, Ю. О. (2021). ОБРАЗ ФАУСТА: ПРАГНЕННЯ ДО ЗНАНЬ І ТЯГАР МУДРОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТРАГЕДІЇ Й. В. ҐЕТЕ «ФАУСТ» ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКИХ І АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ). Нова філологія, (84), 186-192. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-26
Розділ
Статті