СПЕЦИФІКА МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛЕКСЕМ ТА СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ

Ключові слова: мультимодальна лексема, мультимодальна синтаксична конструкція, засоби, знак

Анотація

Статтю присвячено дослідженню мультимодальних лексем і синтаксичних конструкцій. На основі проаналізованого ілюстративного матеріалу встановлено, що частина сучасних англомовних синтаксичних конструкцій змінила свій статус із мономодальних на мультимодальні. Причиною слугує інформаційна революція, яка уможливлює імплементацію комунікаційних трансформацій на всіх можливих рівнях, починаючи від графічного й завершуючи текстовим. Установлено, що кількість засобів невербальної природи, які входять до складу однієї синтаксичної конструкції, не фіксована й варіюється залежно від кожного конкретного випадку. Серед них трапляються такі, в яких фігурує лише один складник невербальної природи або кілька в рамках однієї лексеми чи синтаксичної конструкції загалом. Ідентифіковано й такі, в яких немає жодного вербального складника. Вибір відповідної одиниці невербальної природи зумовлений тематикою та переважно відповідає змісту тексту. У корпусі ілюстративного матеріалу виявлено низку невербальних одиниць, які максимально уподібнюють заміщуваній лексемі задля забезпечення читабельності й упізнаваності. Вартим уваги є й той факт, що часто до складу мультимодальної лексеми входить один складник невербальної природи, який є віддзеркаленням повної назви продукту. Це свідчить про зміну семіотичних парадигм і потребу в переосмисленні наявних підходів до розгляду знаків і знакових систем, оскільки спостерігаємо існування знака в знакові, що є цілковитим дубляжем одного й того ж предмета. Ураховуючи проаналізовані приклади, маємо підстави стверджувати, що мультимодальні лексеми – це одиниці, які утворені шляхом поєднання виключно невербальних одиниць, що за формою відповідають кодифікованим алфавітним графемам; або вербальних і невербальних кодифікованих графем, сукупність яких утворює одиницю, яка на відміну від класичної лексеми має не лише відмінний план вираження, але й певною мірою трансформує план змісту.

Посилання

1. Гусейнова И.А. Коммерческая реклама: современное состояние и тенденции развития. Рекламная коммуникация : лингвокультурный аспект : сборник обзоров / отв. ред. Н.Н. Трошина. Москва, 2011. С. 9–27.
2. Зирка В.В. Манипулятивные игры в рекламе: лингвистический аспект : монография. 3-е изд., испр. Москва : Книж. дом «Либроком», 2014. 260 с.
3. Лиса Н.С. Англійські рекламні знаки: особливості мовної реалізації. Іноземна філологія. 2001. Вип. 112. С. 127–133.
4. Макарук Л.Л. Мультимодальність сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору : дис. … д-ра. філол. наук : 10.02.04 ; Запорізький національний університет. Луцьк, Запоріжжя, 2019. 635 с.
5. Макарук Л.Л. Засоби та прийоми лінгвальної гри у сучасній англійській мові. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; відп. ред. проф. Г.В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. Кн. 1. С. 142–148.
6. Макарук Л.Л. Невербальні та паралінгвальні семіотичні ресурси у лінгвістичних студіях ХХ–ХХІ століть: прикладний аспект. Закарпатські філологічні студії : збірник наукових праць ; Ужгородський національний університет. Ужгород, 2018. № 5. С. 66–72.
7. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. 3-е изд. Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. 280 с.
8. Cook G. The Discourse of Advertising. 2nd ed. London : Routledge, 2001. 256 р.
9. Keiko T. Advertising Language. A Pragmatic Approach to Advertisements in Britain@Japan; London@New York. Printed@bound in Great Britain by T.J. International Ltd. Padstow; Cornwall, 1999. 148 p.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Макарук, Л. Л. (2021). СПЕЦИФІКА МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЛЕКСЕМ ТА СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ. Нова філологія, (84), 151-157. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-21
Розділ
Статті