АНАЛІЗ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ПОЕЗІЇ ТЮТЧЕВА

Ключові слова: поняття, «хаос», «космос», «день», «ніч», лінгвокогнітивний, метафора

Анотація

Лінгвокогнітивна школа сучасної лінгвістики сформувалася на початку XXI століття як інтегрований напрям лінгвістичної семантики, лінгвокогнітології та лінгвокультурології. Вивчення когнітивної семантики слова вимагає розмежування семантичного й когнітивного рівнів аналізу, мовних та енциклопедичних знань, вивчення їх взаємозв’язку. Актуальність теми зумовлена потребою встановлення взаємозв’язку семантичних і когнітивних структур поетичних текстів Ф.І. Тютчева на рівні метафоризації, важливістю опису особливостей метафоричного моделювання. У статті представлено метафоризацію як основний прийом виявлення особливостей вербалізації світосприйняття філософської поезії Ф.І. Тютчева; виділено основні метафоричні моделі в ліриці Ф.І. Тютчева; розглянуто лінгвокогнітивну систему філософської лірики Ф.І. Тютчева. Предметом дослідження є система ключових понять метафоричних моделей індивідуально-авторської поетичної картини світу Ф.І. Тютчева, об’єктивованих у структурі текстів за допомогою мовних репрезентантів. Основні ключові поняття «хаос», «космос», «день», «ніч» об’єктивовані в лексичній структурі філософських творів поета через систему словесних одиниць та авторських інтенцій, на основі яких виявляються пізнавальні зв’язки. Компоненти таких понять містять ряд базових когнітивних функцій, представлених ключовими лексемами, пов’язаними з ними, їх асоціатами. Метафоричне уявлення дає можливість організувати способи подання понять, виявити своєрідне розуміння, засноване на різних способах лексичної експлікації та семантичної модифікації. Аналіз засобів вербалізації ключових понять у поезії Ф.І. Тютчева дозволив визначити загальнолінгвістичні й індивідуально-авторські характеристики поняття, його структуру й засоби художнього втілення. Індивідуальна авторська оригінальність засобів вербалізації понять проявляється на рівні функціонування текстових асоціацій. Різні метафоричні уявлення ключових понять стають важливим елементом мовної картини світу Ф.І. Тютчева. Взаємодія індивідуально-авторських асоціативних співвідношень у формуванні понять у поетичних текстах Ф.І. Тютчева є проявом його власного світогляду. Асоціативний взаємозв’язок і взаємозалежність ключових понять світогляду поета («хаос», «космос», «день», «ніч») сприяє лексичній персоніфікації його філософських концепцій, які будуть розкриті через динамічну єдність двох мегасфер – «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч».

Посилання

1. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 256 p.
2. Баранов А.Н. О типах сочетаемости метафорических моделей. Вопросы языкознания. Выпуск 2. Москва, 2003. С. 73–94.
3. Скляревская Г.Н. Языковая метафора в словаре. Опыт системного описания. Вопросы языкознания. № 2. Москва : Наука, 1987. С. 57–65.
4. Лагута О.Н. Метафорология : теоретические аспекты. Новосибирск : изд-во НГУ, 2003. Ч. 2. С. 137–138.
5. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь : в 2-х томах. От стимула к реакции. Москва : Астрель, 2020. Т. ІІ. 992 с.
6. Каменева И.А. Метафорическая модель «хаос – космос» в поэзии Ф.И. Тютчева. Науково-практичний журнал «Закарпатські філологічні студії». Випуск 14. Том 1. Ужгород, 2020. С. 9–14.
7. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов. Москва, 1989. 797 с.
8. Радчук О.В. Лингвокогнитивная репрезентация понятия «отсутствие» в русском языке : монография. Харьков : Юрайт, 2019. 288 с.
9. Мифологический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1991. 736 с.
10. Гришина Н.В. Концепт «вода» в языковой картине мира: На основе номинативного и метафорического полей русского языка XI–XX вв. : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Саратов, 2002. 21 с.
11. Каменева И.А. Метафорические репрезентанты понятия «день» в поэзии Ф.И. Тютчева. Science and education a new dimension. Philology. IssueVII (61). Nov. 210. Будапешт, 2019. С. 25–29.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Камєнєва, І. А., & Мініна, Н. С. (2021). АНАЛІЗ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ПОЕЗІЇ ТЮТЧЕВА. Нова філологія, (84), 106-114. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-16
Розділ
Статті