ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТАКЕСИЧНИХ НОМІНАЦІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: художній дискурс, невербальна комунікація, прагматичні функції, такесика, дотик

Анотація

Невербальне спілкування надає можливість людям передавати значний обсяг інформації, що дозволяє розглядати його як невід’ємний і рівноправний поряд із вербальним спілкуванням компонент акту комунікації. Універсальність невербального спілкування, його постійність і наявність у практично будь-якій сфері діяльності роблять його вирішальним як у житті, так і в художній літературі, оскільки автори останньої імітують у своїх творах комунікацію в реальному житті. Кожен вираз обличчя та кожен жест сприяють передачі загального змісту висловлювання, а отже, можна стверджувати, що мова тіла супроводжує кожен мовленнєвий акт, і, якщо навіть людина не говорить, її невербальна поведінка постійно передає інформацію, яка може мати сенс. У сучасних дослідженнях простежується тенденція до розгляду невербальних складників комунікації як функціонально необхідних компонентів художнього твору. Дотик є первинним засобом розуміння світу через фізичний контакт із ним, що забезпечується диференційованим характером тактильної модальності, яку визначаємо як перцептивну систему, опосередковану шкірною та кінестетичною аферентними субсистемами. У ході дослідження виділено шість прагматичних функцій номінацій дотику в комунікативному акті: дейктичну, адаптивну, регулятивну, емотивну, іллокутивну й когнітивну. Дейктична функція такесичних номінацій здійснюється в соціальному, просторовому й особистісному планах дейксису; адаптивна функція номінацій на позначення тактильної поведінки персонажа реалізовується шляхом їх здатності виражати тілесні потреби комуніканта; регулятивна функція виявляється в здатності такесичних номінацій керувати дискурсом на фазах встановлення, підтримки й розмикання комунікативного контакту художніх персонажів; емотивна функція розкривається в їхньому потенціалі передавати гедонічне емоційне забарвлення та інтенсифікувати експліковані вербально емоційні вияви; іллокутивна функція визначається їхньою здатністю реалізовувати прагматичний зміст, передусім директивного й експресивного характерів; когнітивна функція полягає в тому, що номінації стають індикаторами пізнавальної та інтелектуальної діяльності художнього персонажа.

Посилання

1. Blahova M. Specific Role of Nonverbal Communication in Business. European Scientific Journal. 2015. № 11 (10). Р. 9–19.
2. Surkamp C. Non-Verbal Communication: Why We Need It in Foreign Language Teaching and How We Can Foster It with Drama Activities. URL: http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2014-02/03-Surkamp-2014-02-en.pdf (дата звернення: 10.09.2021).
3. Besson C., Graf D., Hartung I., Kropfhäusser B., Voisard S. The importance of non-verbal communication in professional interpretation. URL: http://aiic.net/page/1662/the-importance-of-non-verbal-communicationin-professional-interpretation/lang/1 (дата звернення: 10.09.2021).
4. Кузнєцова Д.Ю. Номінативне поле «вираз обличчя» в сучасному англомовному художньому дискурсі: емотивний та прагматичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2009. 22 с.
5. Литвинов О.О. Семантико-когнітивні та прагматичні особливості номінативних одиниць на позначення зорової поведінки персонажів (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» ; Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2011. 21 с.
6. Поліщук О.Л. Номінативно-комунікативний аспект позначення проксемних дій у сучасному англомовному дискурсі (на матеріалі художньої прози другої половини ХХ століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 ; Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2012. 20 с.
7. Серякова И.И. Лексико-семантические и коммуникативно-функциональные особенности языковых единиц, описывающих невербальное средство коммуникации «голос» в современном английском языке : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 ; Киевский национальный лингвистический университет. Киев, 1988. 182 с.
8. Жуковська А.В. Функціональний аспект дослідження номінацій дотику в сучасному англомовному художньому дискурсі. Science And Education A New Dimension. Philology. 2016. Vol. IV (17). Issue 78. P. 81–85.
9. Етика ділового спілкування / За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.
10. Козяревич Л. В. Фасцинативна мовна особистість. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 13 (248). С. 60–66.
11. Кузнєцова Д.Ю. Контекстуальна емотивність кольороназв в англомовних номінаціях виразу обличчя. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2011. № 96 (1). С. 99–103.
12. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. 2-ге вид. Київ : Либідь, 2000. 558 с.
13. Литвинов О.О. Зорова поведінка. Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2010 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. № 16. С. 168–177.
14. Волощук І.І. Номінація невербальних засобів на позначення іронії в англомовному художньому дискурсі. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. 2009. № 2. С. 74–78.
15. Жуковська А.В. Тактильна поведінка мовця в англомовному художньому дискурсі: номінативний та комунікативно-прагматичний аспекти : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.04 ; Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2018. 230 с.
16. Calero H. The Power of Nonverbal Communication. Los Angeles, CA : Silver Lake Publishing, 2005. 308 p.
17. Серякова И.И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : монография. Киев : Изд. центр КНЛУ, 2012. 280 с.
18. Encyclopedia of Human Development / Ed. N.J. Salkind. Thousand Oaks : Sage Publications Inc., 2006. 1616 p.
19. Mitch A. Tuesdays with Morrie. An Old Man, a Young Man and Life’s Greatest Lesson. New York : Warner Books, 2000. 192 p.
20. Evans H. Going Home. London : Harper Collins Publishers, 2006. 440 p.
21. Morris D. Peoplewatching. London : Vintage Books, 2002. 526 p.
22. Brown D. The Da Vinci Code. New York : Anchor Books, 2003. 489 p.
23. Жуковська А.В. Емотивні значення номінативних засобів на позначення тактильної поведінки мовця. Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня – 1 квітня 2011 р. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. С. 68–69.
24. Шаховский В.И. Что такое лингвистика эмоций. Мир лингвистики и коммуникации. 2008. № 3 (12). URL: http://tverlingua.ru/archive/012/3_shakhovsky.pdf (дата обращения: 10.09.2021).
25. Green J. The Fault in Our Stars. London : Penguin Books, 2013. 313 p.
26. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
27. Ahern C. Thanks for the Memories. London : Harper Collins Publishers, 2008. 489 p.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Жуковська, А. В. (2021). ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТАКЕСИЧНИХ НОМІНАЦІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (84), 91-98. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-14
Розділ
Статті