ФУНКЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ДЖОНА МАКСВЕЛЛА КУТЗЕЕ)

Ключові слова: художній текст, семантичний простір, лексична одиниця, функція, авторський стиль, контекст

Анотація

Стаття присвячена питанню функцій лексичних одиниць у художньому тексті. Художній текст приваблює неповторним поєднанням змісту і смислу, що приховується під поверхнею мовного вираження та підлягає інтерпретації. Найбільш ефективним та інтрепретативно значущим видається лексичний рівень, тобто рівень слів, значення яких, занурене в мовну канву твору, набуває нової семантичної цінності з огляду на зміст художнього тексту. У статті лексичні одиниці розглядаються як конституенти лексичної структури, яка становить основу формування семантичного простору художнього тексту, тобто простору його значення. Побудова лексичної структури семантичного простору художнього тексту уможливлюється шляхом відбору таких лексичних одиниць, що відповідають жанровій специфіці художнього тексту. Витлумачення жанру відносно художнього тексту стосується аспекту тематичного спрямування, тобто превалюючих тем, що висвітлені в художньому творі та є характерними для конкретного жанру. Не менш важливим складником жанру є стиль, який трактується як стильова домінанта авторської творчості і передбачає арсенал технік творення тексту. У такому світлі авторський стиль проєктується на художній текст у функційному річищі – в особливостях функціювання лексичних одиниць задля забезпечення цілісності і зв’язності художнього тексту та реалізації його змістово-смислової єдності. У реферованій статті функції лексичних одиниць розглядаються як маркери індивідуального авторського стилю, що репрезентують властиві автору особливості вживання релевантних лексичних одиниць у ході текстотворення. З’ясування функцій лексичних одиниць має два етапи: контекстуалізацію – виявлення слів у межах мікроконтексту та співвіднесення з макроконтекстуальною ситуацією твору, та інтерпретацію – співвіднесення ролі лексичних одиниць у загальній перспективі розгортання художнього тексту, тобто ймовірне розшифрування елементів авторського задуму. Серед найбільш уживаних функцій у семантичному просторі романів Джона Максвелла Кутзее є зображувально-описова, сюжетно-композиційна та емотивна.

Посилання

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений в семи томах / ред. С.Г. Бочаров, Н.И. Николаев. Москва : Изд-во «Русские словари»; Языки славянской культуры, 2003. Том 1 : Философская эстетика 1920-х годов. 958 с.
2. Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі. Київ : Грамота, 2004. 304 с.
3. Воронкова Н.Р. Інтерпретація та лінгвістичний аналіз художнього тексту. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). 2015. Вип. 138. С. 409–411.
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / отв. ред. Г.В. Степанов. Изд. 7. Москва : «ЛИБРОКОМ», 2009. 144 с.
5. Головащенко Ю.С. Семантичний простір романів Джона Мексвелла Кутзее : автореф. дис. … канд. філол. Наук : 10.02.04. Чернівці, 2018. 20 с.
6. Козловська Д.В. Стилетворча роль топопоетонімів у текстах романів Лариси Денисенко. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». 2019. № 7(75). С. 56–59.
7. Морковкин В.В. Основные функции лексических единиц. Вестник РУДН. Вопросы образования. Языки и специальность. 2007. № 1. С. 43–51.
8. Самотик Л.Г. Лексика современного русского языка: учеб. пособие. 2-е изд., стер. Москва: Флинта, 2012. 510 с.
9. Селіванова О. Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці. URL: https://uchika.in.ua/metodi-doslidjennya-tekstu-v-suchasnijlngvistici.html (дата звернення : 29.09.2021).
10. Сухова А.В. Англомовна новела (XIX–XX ст.): лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : дис. … канд. філол. Наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 264 с.
11. Тарасова И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте: монография 2-е изд., перераб. Москва : ФЛИНТА, 2012. 196 с.
12. Тупиця О. Безеквівалентна лексика в поетичному тексті: проблема створення етномовної картини світу. Mauritius, Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. 117 с.
13. Bühler K. Theory of Language: The Representational Function of Language / Translated by Donald Fraser Goodwin. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011. 518 p.
14. Coetzee J.M. Foe. New York : Penguin Books, 1987. 158 p.
15. Coetzee J.M. Summertime: Scenes from Provincial Life. London : Harvill Secker, 2009. 266 p.
16. Coetzee J.M. Waiting for Barbarians. New York : Penguin Books, 1999. 152 p.
17. De Beaugrande R. Discourse Analysis and Literary Theory: Closing the Gap. Journal of Advanced Composition. 1993. Vol. 13. No. 2. Pp. 423-448.
18. Halliday M.A.K., Matthiessen M.I.M. An Introduction to Functional Grammar. 3rd edtition. London: Hodder Education Publishers, 2004. 700 p.
19. Wetherhill P.M. The Literary Text: An Examination of Critical Methods. Berkeley; Los Angeles : University of California Press, 1974. 331 p.
20. Widdowson H.G. Text, Context, Pretext: Critical Issues in Discourse Analysis. Oxford : Blackwell Publishing, 2004. 185 p.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Головащенко, Ю. С. (2021). ФУНКЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ДЖОНА МАКСВЕЛЛА КУТЗЕЕ). Нова філологія, (84), 44-49. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-6
Розділ
Статті