СУФІКСАЦІЯ У СЛЕНГУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ З ПОГЛЯДУ ДЕРИВАЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ

Ключові слова: сленг англійської мови, неосленгізм, суфіксація, суфікс, високопродуктивний суфікс, іменниковий суфікс, дієприкметниковий суфікс, словотвірне значення, предметність, ознаковість

Анотація

Стаття присвячена проблемі дослідження явища суфіксації, яка активно поповнює лексикон англійського сленгу у ХХІ столітті. Суфіксація розуміється як спосіб словотвору, в якому постпозиційні допоміжні морфеми з асоціативним дериваційним значенням (суфікси) служать засобом семантичної зміни денотації, конотації або і денотації, і конотації. Оскільки досліджувана форма афіксації здатна передавати широкий спектр стилістичних, експресивних, емоційних та оцінних конотацій, вона характеризується особливою продуктивністю в англійському сленгу з огляду на його розмовну, неформальну та субстандартну природу. Водночас в історичному плані це один з основних механізмів словотвору, який незмінно поповнює англійський сленг. У нашому дослідженні три іменникові (-er, -ie, -ing) та один дієприкметниковий (-ed) суфікси визначаємо як високопродуктивні, оскільки за допомогою них утворився сумарно 381 сленгізм (що становить 75,3% від усіх суфіксатів-новотворів). Аналізований лексичний матеріал отриманий методом суцільної вибірки з трьох тлумачних словників сленгу англійської мови, а саме “The concise new Partridge dictionary of slang and unconventional English” (2008), “Vice slang” (2008) та “The Routledge dictionary of modern American slang and unconventional English” (2009). Із погляду семантики, аналізовані іменникові форманти виражають предметність, що позначає: істот за зовнішніми ознаками, моделями поведінки чи рисами характеру, об’єктом діяльності, походженням та професійною чи рекреаційною діяльністю; неістот за походженням, способом виробництва, фізичними характеристиками, функціональним призначенням та функціональним розташуванням; явища за їхніми причинами; дії чи стани за їхніми характеристиками. Єдиний засвідчений дієприкметниковий суфікс, окрім своєї традиційної семантики ознаковості як результату дії, розвинув також нове значення – ‘який перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння’. Новизна семи в цьому разі визначається за допомогою морфемного аналізу, коли або вичленуваний корінь не існує як окрема лексема / як морфема у складі деривата, і є відтак семантично незасвідченим, або корінь формально існує як окрема лексема / як морфема у складі деривата, але семантично не співвідноситься з неосленгізмом.

Посилання

1. Борис Д.П. Сленг як метамовна варіанта в історичному та зіставному аспектах. Мовні і концептуальні картини світу. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. Вип. 65 (1). C. 35–45.
2. Adams M. Slang : The People’s Poetry. New York : Oxford University Press, 2009. 256 p.
3. Coleman J. The Life of Slang. Oxford-New York : Oxford University Press, 2012. 354 p.
4. Eble C.C. Slang and Sociability : In-Group Language among College Students. Chapel Hill–London : The University of North Carolina Press, 1996. 240 p.
5. Stenstrøm A.-B. From Slang to Slanguage : A Description Based on Teenage Talk. Mi a szleng? / ed. by T. Kis. Debrecen : Kossuth Lajos University Press, 2000. Pp. 89–108.
6. Widawski M. African American Slang : A Linguistic Description. Cambridge : CambridgeUniversity Press, 2015. 296 p.
7. Lillo A., Victor T. A Dictionary of English Rhyming Slangs. Berlin–Boston : De Gruyter Mouton, 2017. 1358 p.
8. Клименко О.Л. Поповнення словникового складу сучасної англійської мови з нелітературних підсистем : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2000. 19 с.
9. Mattiello E. An Introduction to English Slang : A Description of Its Morphology, Semantics and Sociology. Milano : Polimetrica, 2008. 320 p.
10. Елистратов А.А. Ремотивантные декомпозиты в английском молодежном сленге. Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 7 (336). С. 27–30.
11. Дзюбіна О.І. Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook (на матеріалі англійської мови) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2016. 206 с.
12. Борис Д.П. Неосленгізми в англійській мові початку ХХІ століття : структура і семантика : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2017. 212 с.
13. Dalzell T., Victor. T. The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English. London–New York : Routledge, 2008. 721 p.
14. Dalzell T. The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional English. New York–London : Routledge, 2009. 1104 p.
15. Dalzell T., Victor. T. Vice Slang. London–New York : Routledge, 2008. 206 p.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Борис, Д. П. (2021). СУФІКСАЦІЯ У СЛЕНГУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ З ПОГЛЯДУ ДЕРИВАЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ. Нова філологія, (84), 38-43. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-5
Розділ
Статті