ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: морська англійська мова, стандартні фрази для спілкування в морі, ІМО, викладання морської англійської мови, викладачі англійської мови спеціального призначення у вищих навчальних закладах, майбутні судноводії, морські заклади вищої освіти, фахівці морської галузі

Анотація

У статті розглянуто проблему іншомовної компетентності майбутніх фахівців із навігації і управління морськими суднами. Обґрунтовано ідею про те, що головна мета навчання іноземної мови полягає в оволодінні нею як засобом комунікації та опануванні іншомовною компетентністю, необхідною для професійної діяльності. Наведено аналіз поглядів дослідників стосовно сутності «компетенція», визначено те, що поняття компетентності значно ширше, оскільки воно розуміється комплексно та складається з різних компонентів: сукупності знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення відповідної професійної діяльності, властивостей мотивації, ціннісних орієнтирів, готовності до дії, до оцінювання та рефлексії. Визначено, що іншомовна компетенція передбачає не лише наявність навичок та вмінь, але й адекватне їх використання в конкретній мовленнєвій ситуації. На основі сучасних педагогічних підходів та напрямів визначено структурні блоки іншомовної компетентності майбутніх фахівців із навігації і управління морськими суднами: аксіологічно-мотиваційний компонент, когнітивний та регулятивно-діяльнісний. Проаналізовано ключові елементи когнітивного компонента іншомовної компетентності майбутніх фахівців, що функціонують відповідно до особливостей мови та професійної діяльності фахівців. У статті з’ясовано специфіку англійської морської термінології, що зумовлює необхідність її врахування її в процесі навчання здобувачів освіти вищих навчальних закладів із метою формування їхньої іншомовної компетентності. У статті охарактеризовано лінгвістичні та педагогічні аспекти формування іншомовної компетентності. З’ясовано, що в процесі навчання морської англійської мови здобувачі освіти мають набути знання про лінгвістичні особливості англійської мови, що підходять для морського дискурсу/ тексту і комунікації та включають типову або часто використовувану технічну лексику і певні граматичні структури. Основну увагу в роботі акцентовано на лінгвістичних особливостях морської англійської мови, а також методології викладання цього навчального предмета для загальних і спеціальних цілей (з урахуванням специфіки когнітивних процесів у морській сфері) і має бути враховано у процесі формування іншомовної компетенції.

Посилання

1. Сотер М.В. Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Херсонський державний університет; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Херсон; Тернопіль, 2018. 297 с.
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. / Науковий редактор українського видання С.Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
3. Салащенко Г.М. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів та курсантів немовних закладів вищої освіти засобами проектних технологій. Правовий часопис Донбасу. 2019. № 3(68). С. 153–160.
4. Сніховська І.Е. Лінгвістична компетенція як фактор мовної гри. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/12081679.pdf (дата звернення 09.08.2021).
5. Брик Т.О., Лєбошина Н.В. Методичні переваги використання CLIL у навчанні мовної компетенції майбутніх офіцерів в рамках іншомовної професійно-орієнтованої підготовки. Іншомовна комунікативна компетентність у фаховій діяльності : матеріали тез доповідей міжуніверситетського науково-практичного семінару, м. Харків, 27 лист. 2018 р. Харків, 2018. С. 15–16.
6. Кудрявцева В.Ф., Швецова І.В. Стандартні фрази для спілкування в морі як навчальна потреба. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2019. Випуск LXXXVIII. С. 104–109.
7. Trenkner, Peter & Pritchard, Boris & Cole, Clive. (2007). Maritime English instruction, ensuring instructors, competence. Ibérica: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos (AELFE), N. 14, 2007, P. 123–148. URL: https://www.researchgate.net/publication/28210716_Maritime_English_instruction_ensuring_instructors_competence (дата звернення 02.08.2021).
8. Carmen Astratinei. Ways of teaching ESP Maritime English SMCP (Standard Marine Communication Phrases). Foreign language competence as integral component of the University graduate profile. 2014. P. 25–30. URL: https://www.unob.cz/cjv/Documents/publications/Sborn%C3%ADk_2014_z%C3%A1kladn%C3%AD.pdf (дата звернення 04.08.2021).
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Швецова, І. В. (2021). ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ. Нова філологія, (83), 276-281. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-40
Розділ
Статті