ОСНОВНІ РИСИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ключові слова: художній текст, лексико-семантичний простір, лексико-семантичні / лексико-тематичні / лексико- асоціативні угруповання, семантична домінанта, прагмастилістика

Анотація

Статтю присвячено узагальненню основних рис лексико-семантичного простору британських художніх прозових текстів на військову тематику (ТВТ) початку ХХІ ст. Поставлені у праці завдання вирішено з урахуванням багатоаспектності феномена лексико-семантичного простору художнього тексту. Увагу зосереджено на особливостях дослідження лексико- семантичного простору художнього тексту з позицій прагмастилістичного підходу. Виділено головні особливості лексико-семантичного простору сучасних британських художніх прозових ТВТ, наголошено на ролі семантичної домінанти у його композиційно-архітектонічній структурі, зазначено напрями функціонування лексичних мікросистем у художніх творах із різним ступенем експлікації військової тематики. Лексико-семантичний простір сучасних британських ТВТ виформовується завдяки тісній кореляції лексико-семантичних, лексико-тематичних та лексико-асоціативних угруповань. Особливістю британських ТВТ початку ХХІ століття є те, що тема війни простежується не лише на першому плані, але й на рівні мікровкраплень. Лексичні одиниці у ХТ із макро- та мезовкрапленнями військової тематики підібрані та організовані таким чином, щоб якомога чіткіше передати страшні реалії воєнного світу, тоді як ХТ із мікровкрапленнями військової тематики демонструють вплив війни на внутрішній стан та свідомість людини ще тривалий час після її завершення. Загалом аналіз лексико-семантичного простору у трьох напрямах його розгортання дав змогу виділити такі особливості його функціонування: лейтмотив авторського задуму – особливості військових дій та їх вплив на людину та суспільство (семантичний рівень); основна тема – людина у воєнний або повоєнний період (тематичний рівень); забезпечення естетичного задоволення від твору за допомогою експресивно- стилістичного забарвлення та художнього переосмислення найбільш значущих одиниць (асоціативний рівень). Вибір автором військової тематики зумовлений інтенцією передати на яскравих прикладах минулого згубність війни, закликати людство запобігти таким катастрофам у майбутньому.

Посилання

1. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики : монография. Москва : Гнозис, 2005. 326 с.
2. Антипина Е.С. Лексико-семантическое пространство дневника писателя : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Иваново, 2015. 24 с.
3. Банкевич В.В. К вопросу о соотношении ЛСГ и тематических групп. Семантика слова и предложения. 1985. С. 30–35.
4. Безугла Л.Р. До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмастилістики. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 2014. Вип. 77. № 1102. С. 6–11.
5. Бехта І.А., Шайнер І.І. Лексичні структури британських художніх прозових текстів на військову тематику. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». 2019. Вип. 2. С. 7–11.
6. Васильев Л.М. Теория семантических полей. Вопросы языкознания. 1971. № 5. С. 105–113.
7. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: підручник. Київ : Вид. центр “Академія”, 2006. 336 с.
8. Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. Українська література в загальноосвітній школі. 2015. № 3. С. 22–24.
9. Левицкий В.В. Семасиология: изд. 2. Винница : Нова Кныга, 2012. 672 с.
10. Попова Н.Б. Концептуальное представление семантического пространства многозначного слова. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. Вып. 52. С. 114–117.
11. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
12. Barlow A. The Great War in British Literature: Cambridge Contexts in Literature. Cambridge, 2000. 130 p.
13. Berrio A.G. A Theory of the Literary Text / transl. by K.A. Horn. Berlin, 1992. 544 p.
14. Boyne J. The Absolutist : ebook. 2011. 497 p.
15. Bremond C. Concept and Theme. The Return of Thematic Criticism / ed. by W. Sollors. Cambridge: Harvard University Press, 1993. P. 46–59.
16. Chapman S., Clark B. Pragmatic Literary Stylistics. London, 2014. 229 p.
17. Gee J.P. An Introduction to Discourse Analysis. New York, 2010. 218 p.
18. Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics. Oxford, 2009. 317 p.
19. Harris J. Five Quarters of the Orange : ebook. 2001. 522 p.
20. Hart J. The Poetics of Otherness: War, Trauma and Literature. New York, 2015. 263 p.
21. Hope J., Wright L. Stylistics: A Practical Coursebook. New York: Routledge, 2005. 183 p.
22. Salkie R. Text and Discourse Analysis. London : Routledge, 2001. 115 p.
23. Sarma G. The War Novel: Hemingway and After: thesis for the degree of PhD. Shillong, 2001. 223 p.
24. Shead S.L. Radical Frame Semantics and Biblical Hibrew: Exploring Lexical Semantics. Boston, 2011. 378 p.
25. Simon-Vandenbergen A.-M., Aijmer K. The Semantic Field of Modal Certainty: A Corpus-Based Study of English Adverbs. Berlin, 2008. 405 p.
26. Smith A.K. The Second Battlefield: Women, Modernism and the First World War. Manchester, 2000. 214 p.
27. Toolan M. Language in Literature: An Introduction to Stylistics. New York, 2013. 250 p.
28. Warner Ch. Literary Pragmatics and Stylistics. The Routledge Handbook of Stylistics / ed. by M. Burke. London, New York : Routledge, 2014. P. 362–377.
29. Waters S. The Little Stranger: ebook. 2009. 914 p.
30. Wise H. The Vocabulary of Modern French: Origins, Structure and Function. London, 2003. 270 p.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Шайнер, І. І. (2021). ОСНОВНІ РИСИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Нова філологія, (83), 270-275. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-39
Розділ
Статті