РОБОТА НАД ПЕРЕКЛАДОМ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Ключові слова: перекладацькі трансформації, калькування, наближений переклад, дослівний переклад, художні засоби

Анотація

У статті виокремлено й проаналізовано особливості рекламного тексту, який розглядається як коротке інформаційне повідомлення, створене для того, щоб стимулювати збут продукту або послуги. Це повідомлення, яке має сильний переконливий вплив, виражений за допомогою лінгвістичних засобів мови. Рекламні тексти часто націлені на велику аудиторію й розраховані на переконання цієї аудиторії придбати певний продукт. Тому основне завдання перекладача – збереження цієї мети, що вимагає врахування певних особливостей і функцій у процесі перекладу. Досліджено структуру рекламного тексту й виділено основні його частини. Виявлено, що переклад рекламного тексту залежить від сфери спілкування, які можна представити такими блоками, як торговельно- комерційна, соціально-культурна, навчально-професійна, сімейно- побутова та спортивно-оздоровча. Уніфіковано завдання на переклад реклами й розглянуто етапи роботи з рекламним текстом. Виявлено закономірності та специфіку відбору мовних засобів для надання тексту реклами виразності, лаконічної інформативності, привабливості й переконливості з метою максимального впливу на потенційного споживача. Установлено, що при перекладі реклам зазвичай використовують два основні методи: калькування й різного роду перекладацькі трансформації. Визначено види перекладу, які використовуються при перекладі рекламних текстів. Виявлено, що за своєю складністю переклад рекламного тексту схожий на переклад художнього твору. Проаналізовано художні засоби, які використовують при перекладі реклами. Установлено, що алегорія, метафора, порівняння, паралелізм, різні види повторів, алітерація, ономатопея, концентрація імперативних форм дієслова й конотативних прикметників – усе це широко презентовано в рекламних текстах. Виявлено, що загальними рисами всіх рекламних текстів можна вважати специфічний підбір лексики, низькочастотних слів; часто стилістично забарвлені слова; уживання ідіом і цитат для створення образності; заклик до дій за допомогою імперативу; широке використання особових і присвійних займенників; використання номінативних речень; прийом паралелізму й повтору; широкий спектр прикметників і прислівників.

Посилання

1. Авшаров А.Г. Рекламный текст как объект перевода: этнический и лингвокультурный аспекты. Материалы ІІ Международной научной конференции. Москва : Высшая школа перевода МГУ, 2010. 17 с.
2. Бурковська Л. Лінгвістичні аспекти англомовних рекламних текстів. Філологічні науки. 2014. № 18. С. 18–21.
3. Дульянинов А.Г. Рекламные тексты как средство познания культуры. Иностранные языки в школе. 2005. № 4. С. 13–19.
4. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. Москва : Высшая школа, 1995. 256 с.
5. Имшинецкая И.А. Креатив в рекламе. Москва : РИП Холдинг, 2002.
6. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. Москва : Эдиториал УРСС, 2003. 232 c.
7. Науменко Л.П. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську: навчальний посібник. Вінниця : Нова книга, 2011. 138 с.
8. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. Москва : Флинта. Наука, 2008. 203 с.
9. Goddard A. The Language of Advertising. London, 1998. 133 р.
10. Tanaka K. Advertising language: a pragmatic approach to advertisements in Britain and Japan. London and NY, 1994. 38 р.
11. Порческу Г.В. Лингвистические особенности перевода рекламных слоганов и способы их перевода. URL: www.lingvomaster/ru/ (дата звернення: 12.05.2021).
12. English_Advertising_Language_Features_and_Translation. URL: https://www.academia.edu/32890498/ (дата звернення: 23.06.21)
13. Ромат Є. В. Основи реклами : навчальний посібник. Київ : Студцентр, 2008. 288 с.
14. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. Серія В. Лингвистическое наследие ХХ века. 2-е вид. Москва : Высшая школа, 2013. 150 с.
15. Lakoff G., Johnson М. Metaphors We Live By. London : The university of Chicago press, 2003. 267 р.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Черняк, О. П., & Петровська, Н. М. (2021). РОБОТА НАД ПЕРЕКЛАДОМ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ. Нова філологія, (83), 263-269. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-38
Розділ
Статті